Nawigacja

na świecie

PANAMA - Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción

Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción - Krajowa Rada Przejrzystości przeciw Korupcji jest organem opiniodawczo-doradczym organów wykonawczych w zakresie projektowania i wdrażania przejrzystości w życiu publicznym oraz zapobiegania zjawiskom korupcjogennym. W skład Rady wchodzi Sekretariat Wykonawczy przydzielony do Kancelarii Prezydenta, który posiada kompetencje operacyjne na poziomie krajowym.

Rada w swoich kompetencjach posiada:

 • promowanie i rozpowszechnianie jednolitego kodeksu etycznego dla sektora publicznego,
 • tworzenie i ukierunkowywanie jednostek wszystkich resortów w zakresie etyki, nadzoru i kontroli, w celu przeciwdziałania korupcji,
 • powierzanie obowiązków i odpowiedzialności zwołanym przedstawicielom organizacji oraz sektorów społecznych, wchodzących w skład Rady.
   

Do zadań Rady należy:

 • przeprowadzenie diagnostyki, która określi stopień korupcji i wskaże obszar o największym natężeniu oraz poda przyczyny zaistniałej sytuacji,
 • określanie roli instytucji publicznych w kwestii przejrzystości i zwalczaniu korupcji,
 • przy współpracy sektorów politycznych, społecznych i ekonomicznych doradzanie Organowi Wykonawczemu w ramach wdrażania planów dotyczących promowania przejrzystości w administracji publicznej,
 • przedstawianie Organowi Wykonawczemu propozycji dotyczących wdrożenia norm postępowania, mających na celu regulacje etycznego postępowania w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, zapobiegając ewentualnemu konfliktowi interesów tychże sektorów,
 • proponowanie polityki i programów w celu zapewnienia przejrzystości instytucji publicznych i walki z korupcją, zgodnie z obowiązującymi traktatami, konwencjami i innymi właściwymi przepisami,
 • doradztwo podmiotom publicznym i prywatnym w kwestii promowania kultury etycznej oraz wdrażanie systemu własnych praktyk zmniejszających zjawisko korupcji, jak również nakazać walkę z niepokojącymi zjawiskami korupcyjnymi,
 • przyjmowanie raportów, uwag, sugestii przedstawionych przez obywateli, organizacje społeczne,
 • zwracanie się do jednostek publicznych o składanie raportów wykazujących walkę z korupcją,
 • podpisywanie przez przewodniczącego umów z innymi agencjami krajowymi i międzynarodowymi, które realizują działania z zakresu walki z korupcją,
 • przedstawianie sprawozdania rocznego, zawierającego wyniki zarządzania.
   


Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción

do góry