Nawigacja

na świecie

EKWADOR - Comisión de Control Cívico de la Corrupción

W lutym 1997 roku p. o. prezydent Ekwadoru, Fabian Alarcón dekretem powołał do życia Komisję Antykorupcyjną w celu zbadania zarzutów o korupcję swojego, pozbawionego władzy, poprzednika. Instytucja ta przewidziana była wstępnie do zajęcia się tym jednym zadaniem. Jednak w kwietniu 1998 roku Zgromadzenie Konstytucyjne wpisało ją do nowej ustawy zasadniczej pod nazwą Comisión de Control Cívico de la Corrupción (pol. Komisja Obywatelskiej Kontroli Korupcji).
Jurysdykcji Komisji podlegają przede wszystkim instytucje administracji publicznej, jednak w spektrum jej zainteresowań pozostaje również styk sektorów publicznego i prywatnego, jak zamówienia publiczne, procesy prywatyzacyjne czy udzielanie koncesji. Podstawowym zadaniem CCCC jest wykrywanie przypadków korupcji poprzez działalność dochodzeniową. W tym celu gromadzi i analizuje doniesienia o tego typu przestępczości. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Komisja przekazuje wyniki postępowania do odpowiedniej instytucji publicznej w celu wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych, do urzędu głównego audytora w celu podjęcia kroków administracyjnych oraz do prokuratury w przypadku stwierdzenia naruszenia Kodeksu Karnego. Komisja podejmuje także działania mające zapobiegać zaistnieniu korupcji. Są to głównie przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-informacyjnym, skierowane do społeczeństwa oraz promocja przejrzystości i pożądanych postaw wśród urzędników i funkcjonariuszy publicznych. Ze swojej działalności Komisja corocznie sporządza raport, który przedkłada parlamentowi.

Formalnie Komisja jest instytucją rządową, jednak z silnym komponentem społeczeństwa obywatelskiego. Obecny jest on na samym jej szczycie, gdyż przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego jest 7 Komisarzy, tworzących naczelny organ Komisji. Wyłaniani są oni przez 7 Kolegiów Elektorskich, które stanowią odpowiednio reprezentację uczelni wyższych, korporacji zawodowych, mediów, przedsiębiorców, związków zawodowych, rdzennej ludności, organizacji walczących o prawa kobiet oraz obrońców praw człowieka. Swoją funkcję sprawują oni przez 4-letnią kadencję z możliwością jednej reelekcji. Spośród siebie wybierają Przewodniczącego i jego zastępcę. Poszczególni Komisarze odpowiedzialni są za utrzymywanie relacji Komisji ze środowiskami, które reprezentują, informowanie ich na temat działalności CCCC oraz organizowanie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego dla jej przedsięwzięć.

Na strukturę organizacyjną Komisji składają się następujące jednostki:

  • prawna,
  • dochodzeniowo-śledcza,
  • prewencji,
  • administracyjna,
  • finansowa,
  • IT,
  • komunikacji społecznej.

Siedziba CCCC mieści się w stolicy Ekwadoru, Quito.

 

do góry