Nawigacja

na świecie

RUMUNIA - Direcţia Naţională Anticorupţie

Pierwszą wyspecjalizowaną Prokuraturę do spraw Zwalczania Korupcji ustanowiono 1 września 2002 roku na mocy Nadzwyczajnego Rozporządzenia rządu Rumunii nr 43/2002. Była to niezależna prokuratura działająca w strukturach Ministerstwa Spraw Publicznych, wtedy pod nazwą Krajowa Prokuratura Antykorupcyjna. Z dniem 9 marca 2006 roku jednostka ta uległa reorganizacji, w wyniku której przekształcona została w Krajowy Departament Antykorupcyjny - Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), jednostkę funkcjonującą w ramach Urzędu Prokuratora przy Wysokiej Izby Kasacji i Sprawiedliwości.

Na czele Departamentu stoi Prokurator Generalny Wysokiej Izby Kasacji i Sprawiedliwości, który sprawuje swoje kompetencje poprzez prokuratora głównego DNA. Wraz ze swoimi dwoma zastępcami wyznaczany jest on przez prezydenta na wniosek ministra sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Najwyższej Izby Sędziowskiej.

Misją Departamentu jest zwalczanie korupcji na najwyższych szczeblach. Ustawodawca nakazał, aby jego wysoka specjalizacja i szczególne uprawnienia nakierowane były na rozwiązywanie złożonych spraw mających poważny wpływ na społeczeństwo, zaś pomniejsze przestępstwa korupcyjne zostały pozostawione dla pozostałych służb. Dla rozróżnienia tych dwóch przypadków przyjęto, że „poważne” przestępstwo korupcji zachodzi, gdy:

  • wartość wyrządzonej szkody przekracza 200 tysięcy Euro,
  • wartość przedmiotu korupcji (np. łapówki) przekracza 10 tysięcy Euro,
  • niezależnie od wartości szkody, czy przedmiotu korupcji, przestępstwo popełnione jest przez: członków rządu, parlamentu, sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, urzędników samorządowych, doradców w ministerstwach, wyższych oficerów w wojsku, policji, służbie celnej, dyrektorów w przedsiębiorstwach państwowych.


Ostatnio w kompetencje DNA włączono przestępstwa kryminalne przeciwko interesom gospodarczym UE.

Zgodnie z prawem, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że doszło do przestępstwa będącego w polu zainteresowania DNA, prokuratorzy są uprawnieni do przedsięwzięcia specjalnych środków, by zebrać informacje i zidentyfikować sprawców. Zalicza się do nich monitorowanie kont bankowych, zakładanie podsłuchów i kontrola korespondencji, wchodzenie do  systemów komputerowych innych podmiotów oraz ujawnienie dokumentów finansowych i bankowych.

Zgodnie z nadaną strukturą Departament jest ciałem złożonym w tym sensie, iż w trakcie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych policjanci oraz eksperci w dziedzinie ekonomii, finansów czy bankowości ściśle współpracują z prokuratorami. Departament jest z mocy prawa niezależny finansowo i dysponuje własnym budżetem w ramach Urzędu Prokuratora.

Jurysdykcja DNA rozciąga się na cały kraj. Na poziomie regionalnym posiada 15 delegatur w miastach, w których znajdują się sądy apelacyjne. Kierowane są one przez prokuratorów głównych odpowiedzialnych przed prokuratorem głównym DNA. Wertykalnie dzieli się on na sekcje i służby bezpośrednio podległe prokuratorowi głównemu Departamentu. Najważniejsze z nich to sekcja walki z korupcją, sekcja walki z przestępstwami powiązanymi z korupcją oraz sekcja walki z korupcją wśród personelu wojskowego.

Zgodnie z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu konstytuującym Departament, organy państwa z uprawnieniami kontrolnymi, jak i służby są zobowiązane do współpracy z DNA, jeśli tylko uzyskają informacje na temat korupcji w czasie wykonywania swoich funkcji.

W Departamencie obecnie zatrudnionych jest 566 osób. Siedzbą DNA jest Bukareszt.

Direcţia Naţională Anticorupţie

 

do góry