Nawigacja

na świecie

KENIA - Ethics and Anti-Corruption Commission

W dniu 5 września 2011 roku w Kenii weszła w życie Ustawa o Komisji Etyki i Zapobiegania Korupcji. Akt ten powołał do życia Komisję Etyki i Zapobiegania Korupcji (Ethics and Anti-Corruption Commission), która zastąpiła dotychczasową Kenijską Komisję Antykorupcyjną (Kenya Anti-Corruption Commission).

Ustanowienie nowego podmiotu antykorupcyjnego przewidziano w nowej kenijskiej konstytucji przyjętej w 2010 roku. Ustawa zasadnicza dała parlamentowi rok na przyjęcie odpowiednich aktów prawnych. Konstytucyjne umocowanie nowej Komisji daje jej mocny mandat niezależności instytucjonalnej, jednocześnie gwarantując istnienie. Nadzór nad instytucją ograniczony jest do zatwierdzenia budżetu na jej wniosek oraz przedstawienia prezydentowi i parlamentowi dorocznego raportu z działalności.

Instytucję wyposażono w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, prewencyjne, jak i edukacyjne. Pod nadzorem prokuratury prowadzi ona postępowania w sprawach o naruszenie przepisów antykorupcyjnych oraz wszczyna kroki o odzyskanie mienia pochodzącego z działalności przestępczej i nałożenie grzywny. Bierze udział w opracowywaniu kodeksów etycznych i standardów antykorupcyjnych, jak również monitoruje ich wdrożenie i realizację, zaś w przypadku stwierdzenia ich złamania wnioskuje do odpowiednich instytucji o wyciągnięcie wobec podwładnych konsekwencji. Przyjmuje doniesienia korupcyjne, jak również doradza w przypadku pojawienia się wątpliwości. Podnosi świadomość społeczną poprzez antykorupcyjne akcje uświadamiające, w urzędach zaś wykrywa praktyki i procedury sprzyjające tego rodzaju przestępczości.

Na czele Komisji stoją przewodniczący oraz dwaj komisarze. Funkcję swoją sprawują przez jedną, 6-letnią kadencję. Cała trójka wybierana jest spośród kandydatów spełniających ustawowe kryteria przez panel elektorski złożony z przedstawicieli prezydenta i premiera, resortu sprawiedliwości, komisji: sądownictwa, praw człowieka oraz równouprawnienia, rady mediów, forum związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia reprezentującego przedsiębiorców. Procedury elekcji dopełnia kenijski parlament, który zatwierdza wybór. Natomiast podwładny personel musi przynajmniej w jednej trzeciej składać się z kobiet i odzwierciedlać etniczną różnorodność mieszkańców kraju.

Przewodniczący wraz z komisarzami stanowią naczelny organ kierowniczy Komisji, sprawując ogólny nadzór nad jej działalnością. Natomiast jej codzienną pracą zawiaduje Dyrektor Generalny, bezpośrednio im podległy. Główną część struktury organizacyjnej organu tworzą 4 piony: dochodzeniowy, ds. prawnych i odzyskiwania mienia, prewencyjny oraz administracyjny.

Nowy organ ustanowiony został w miejsce poprzedniego, stając się jego prawnym spadkobiercą. Ustawodawca przewidział, że przejęte zostaną wszystkie wcześniej zainicjowane dochodzenia oraz inne działania prawne, natomiast personel zostanie poddany procesowi weryfikacji w celu odrzucenia osób uwikłanych we wszelkie nieprawidłowości.

Siedziba Komisji mieści się w Nairobi, stolicy kraju. Ponadto w pięciu kenijskich miastach posiada ona swoje delegatury.

Ethics and Anti-Corruption Commission

do góry