Nawigacja

na świecie

KIRGISTAN - Krajowa Agencja Republiki Kirgizji ds. Zapobiegania Korupcji

(ang.) Kyrgyz Parliamentarians against Corruption (KPAC) - Krajową Agencję Republiki Kirgizji ds. Zapobiegania Korupcji powołano do życia na mocy prezydenckiego dekretu z października 2005 roku, jednak funkcjonować zaczęła ona dopiero we wrześniu 2006 roku. Zgodnie ze wspomnianym aktem jest to organ wykonawczy ustanowiony do prowadzenia całościowej działalności, zmierzającej do identyfikowania, usuwania i zapobiegania powstawaniu okoliczności sprzyjających zaistnieniu korupcji. Jurysdykcja Agencji rozciąga się na wszystkie instytucje rządowe i samorządowe oraz wszelkie podmioty im podległe lub powiązane więzami własności, jak również ich personel.

Agencja upoważniona została do wykonywania następujących zadań:

  • badania strategii antykorupcynej rządu, monitorowania i koordynacji jej implementacji,
  • zwalczania korupcji we wszelkich jej przejawach,
  • poprawy systemu prawnego pozostającego w związku z walką z korupcją,
  • współpracy z mediami, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem,
  • pomocy instytucjom publicznym w wypracowywaniu i implementacji środków mających na celu zapobiegać korupcji,
  • dostarczania społeczeństwu informacji na temat poziomu korupcji w państwie oraz mobilizowania społecznego wsparcia dla walki z nią,
  • koordynacji międzydepartamentalnej współpracy i interdyscyplinarnego podejścia do walki z korupcją i edukacji antykorupcyjnej,
  • pomocy przy wdrażaniu reform instytucjonalnych nakierowanych na zapobieganie korupcji,
  • rozwijania międzynarodowej współpracy w walce z korupcją.

Na czele Agencji stoi Komisarz nominowany na stanowisko przez prezydenta, za zgodą Rady Republiki Kirgiskiej ds. Zapobiegania Korupcji. Jego kadencja trwa 4 lata z możliwością jednej reelekcji. Zastępcę nominuje prezydent na wniosek Komisarza.

Niezależność Agencji ma gwarantować odrębność od innych instytucji rządowych, zarówno w kwestiach organizacyjnych, jak i jurysdykcyjnych. Ponadto Agencja sama opracowuje projekt własnego budżetu, który następnie przedstawia parlamentowi do zatwierdzenia, a rząd nie ma prawa ingerować w jej finansowanie. Komisarzowi zaś w trakcie sprawowania urzędu oraz przez okres 2 lat po jego zakończeniu przysługuje immunitet.

Do nadzorowania działalności Agencji ustanowiona została przez ten sam akt Krajowa Rada Republiki Kirgiskiej ds. Zapobiegania Korupcji. Ponadto wytycza ona główne kierunki aktywności Agencji, monitoruje przestrzeganie zasady jej niezależności, nadzoruje politykę kadrową oraz służy radą Komisarzowi Agencji. Składa się ona z 11 członków: reprezentanta prezydenta, rządu, parlamentu, Sądu Najwyższego, Komisarza Agencji oraz 6 przedstawicieli mediów, przedsiębiorców, związków zawodowych, uczelni wyższych i instytucji pozarządowych. Ich kadencja trwa 2 lata.

Agencja 2 razy do roku zobowiązana jest składać raport ze swej działalności i uzyskanych efektów nadzorującej ją Radzie oraz przekazywać go na ręce prezydenta, rządu, parlamentu oraz sądu najwyższego oraz upublicznić go w mediach.

Siedzibą Agencji jest stolica kraju Biszkek.

Krajowa Agencja Republiki Kirgiskiej ds. Zapobiegania Korupcji

do góry