Nawigacja

na świecie

NIGERIA - Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission

Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) – Niezależna Komisja do spraw Praktyk Korupcyjnychi Innych Powiązanych Przestępstw została powołana 29 września 2000 r.przez ówczesnego prezydenta Nigerii – Oluseguna Obasanjo.

Komisja jest centralnym punktem walki z korupcją w Nigerii. Do jejgłównych zadań należy przyjmowanie skarg, ściganie i oskarżanie sprawcówprzestępstw korupcyjnych oraz przestępstw powiązanych. Do zadań Komisjinależy również prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, poszerzaniewiedzy i świadomości społecznej na temat łapówkarstwa, korupcji i przestępstwpowiązanych. Ma także obowiązek dokonywać przeglądu, ocenyi koniecznych modyfikacji działalności organów publicznych i funkcjonującychw nich procedur, w celu eliminacji praktyk sprzyjających zachowaniomkorupcyjnym.

Ustawa o ICPC ukazała świeżą i zdecydowaną perspektywę walki z korupcją w holistycznym ujęciu. Całościowe spojrzenie na zagadnienie obejmowało egzekwowanie prawa, prewencję, oraz podjęcie działań edukacyjnych. Swoją właściwością ustawa obejmuje wszystkich obywateli Nigerii, dotyczy zachowań zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Ustawa ma zastosowanie również do urzędników publicznych posiadających konstytucyjnie nadany immunitet.

Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwunastu członków. Do członkostwa w Komisji wybierani są obywatele Nigerii spośród:

  • byłych funkcjonariuszy policji, będących na emeryturze, jednak w randze nie niższej niż komisarza policji;
  • praktyków prawa posiadających co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie;
  • emerytowanych sędziów;
  • emerytowanych urzędników publicznych, jednak będących na stanowisku nie niższym niż dyrektor;
  • organizacji kobiecych;
  • osób posiadających co najmniej 21 lat i co najwyżej 30 lat w momencie wyboru na członka Komisji;
  • dyplomowanych księgowych.

Zgodnie z ustawą o ICPC, przewodniczący Komisji oraz jej członkowie są wyznaczani przez prezydenta po zatwierdzeniu przez senat. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat, zaś członków Komisji 4 lata.

Przewodniczący Komisji oraz jej dwunastu członków tworzą trzy komitety, które kontrolują wykonywanie zadań Komisji. Jest to utworzony już komitet dochodzeniowo-śledczy oraz konstytuujące się – komitet do spraw prewencji i komitet do spraw edukacji społecznej. W strukturze Komisji wyróżnia się pięć departamentów operacyjnych, dwie jednostki oraz jeden zespół specjalny.

Ponadto ustawa o ICPC przewiduje w strukturze Komisji stanowisko sekretarza, ustanawianego przez prezydenta.

Zgodnie z ustawą, do obowiązków Komisji należy przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg składanych przez obywateli, które dotyczą zarzucanych przestępstw korupcyjnych, a także ściganie sprawców tych przestępstw. Ustawa określa ponadto sankcje karne za popełnianie przestępstw korupcyjnych oraz innych powiązanych z nimi przestępstw.

Komisja ma obowiązek badać praktyki, systemy i procedury obowiązujące w organach publicznych i zwracać uwagę na te, które sprzyjają korupcji. Ma decydować o konieczności wprowadzania zmian oraz sprawować nadzór nad ich statuowaniem.

ICPC pełni również funkcję doradczą. Komisja ma obowiązek instruować, udzielać porad oraz wspierać każdego urzędnika, agencję, w każdy sposób, dzięki któremu oszustwa lub korupcja mogą zostać wyeliminowane lub choćby ograniczone. Komisja jest również organem doradczym dla zwierzchników organów publicznych w zakresie zmian, systemów oraz procedur kompatybilnych z efektywnym wykonywaniem obowiązków organów publicznych, w celu redukcji prawdopodobieństwa lub skali przekupstwa, korupcji i innych przestępstw.


Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission

do góry