Nawigacja

na świecie

SUAZI - Anti-Corruption Commission

Instytucją zajmującą się walką z korupcją w państwie Suazi jest Anti-Corruption Commission (ACC), czyli Komisja Antykorupcyjna. Została ona utworzona na mocy ustawy w 1993 r., jednak obecnie funkcjonuje na podstawie nowej ustawy o zapobieganiu korupcji z czerwca 2006 r. Komisja pracuje w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Konstytucyjnych jako jeden z departamentów, jednak w wykonywaniu swoich zadań jest niezależna.

Jej misja zdefiniowana jest jako zwalczanie i zapobieganie korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, poprzez równoczesne stosowanie działań dochodzeniowo-śledczych, prewencyjnychi edukacyjnych. Działania te mają w rezultacie prowadzić do uwolnienia społeczeństwa od zagrożenia korupcją, wzmocnić zaufanie inwestorów i przyczynić się do poprawy rządów w kraju; mają też być spójne z założeniami Narodowej Strategii Rozwoju.

Komisja ma zapobiegać korupcji poprzez:

  • analizowanie praktyki działania i obowiązujących procedur,
  • doradzanie instytucjom publicznym i prywatnym w sprawie środków i metod przeciwdziałania korupcji,
  • szerzenie wiedzy na temat korupcji i zagrożenia nią,
  • organizowanie społecznego poparcia dla walki z korupcją.

Ponadto do jej funkcji należy:

  • przyjmowanie i badanie doniesień o podejrzeniu zaistnienia korupcji, a następnie wszczynanie dochodzeń,
  • badanie działalności funkcjonariuszy państwowych, która może sprzyjać korupcji,
  • współpraca z innymi organami państwa w zwalczaniu korupcji,
  • na prośbę każdego podmiotu instruowanie i doradzanie, jak zapobiegać korupcji,
  • wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności w celu przeciwdziałania korupcji.

Komisja raz do roku, 3 miesiące po zakończeniu roku budżetowego, składa ze swej działalności raport ministrowi sprawiedliwości, który następnie przedkłada go parlamentowi.

Na czele Komisji stoi komisarz wyznaczany przez króla, po zasięgnięciu opinii Komisji Wymiaru Sprawiedliwości. Kadencja komisarza trwa 5 lat, z możliwością reelekcji. Podobną procedurę przechodzą jego zastępcy. Resztę personelu Komisji tworzą funkcjonariusze, ich liczba jest ustalana w porozumieniu z ministrem.

Siedziba Komisji mieści się w Mbabane, stolicy Suazi.


Anti-Corruption Commission

do góry