Nawigacja

na świecie

SZWECJA - Riksenheten mot korruption

Riksenheten mot korruption – Szwedzki Wydział Antykorupcyjny działa w ramach Prokuratury Generalnej. Wydział jest całkowicie niezależny od Policji. Zatrudnia 5 prokuratorów i dwóch ekonomistów. Szefem Wydziału jest Dyrektor Prokuratury Generalnej.

Główną rolą Wydziału Antykorupcyjnego jest podejmowanie spraw korupcji na terytorium kraju, a w przypadku, kiedy udział w niej bierze krajowy podmiot – również poza granicami. Z uwagi na niewielką liczebność, Wydział ma ograniczony potencjał śledczy i w toku swojej działalności korzysta z pomocy zewnętrznej. Pod jurysdykcję 5 prokuratorów Wydziału podlegają wszystkie śledztwa korupcyjne w Szwecji.

Do zadań Wydziału należy:

  • wykrywanie przestępstw korupcyjnych,
  • podejmowanie kroków prawnych w przypadku przestępstw, które godzą w system,
  • podejmowanie działań zwalczających kulturę korupcji, w tym akceptację dla drobnej korupcji.

Wydział ściśle współpracuje z policją finansową, Narodowym Biurem Kontroli, Krajową Radą Podatkową i innymi agencjami rządowymi. Współpraca ta dotyczy działania w obszarach, na których tradycyjnie występuje ryzyko wystąpienia korupcji, np. w zamówieniach publicznych, pomocy zagranicznej, ubezpieczeniach społecznych, imigracji, systemie karnym, obronności kraju, rynku finansowym i kredytach eksportowych.

Skuteczność powyższych działań zależy od tych podmiotów, które wystarczająco wcześniej przekażą Wydziałowi informacje o podejrzanych zachowaniach. To od decyzji Wydziału zależy czy będzie się zajmował sprawą, czy przekaże ją właściwemu organowi, by prowadził postępowanie wewnętrzne.

Wydział gromadzi i analizuje przypadki korupcji i metody, jakich użyli sprawcy. Na tej płaszczyźnie współpracuje z Krajową Radą Zapobiegania Przestępczości. Długofalowa strategia Wydziału zakłada również współpracę z uniwersytetami. Na arenie międzynarodowej Szef ds. Strategii Wydziału rozwija współpracę z Eurojust.

Organ jest zdolny prowadzić dochodzenia o szczególnym znaczeniu zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym oraz identyfikować braki legislacyjne. Jego działania mają bardzo duże znaczenie prewencyjne.


Riksenheten mot korruption

do góry