Nawigacja

na świecie

SŁOWENIA - Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcje (CPC) - Komisję ds. Zapobiegania Korupcji utworzono w 2004 roku na mocy Ustawy o Zapobieganiu Korupcji, jako niezależny organ powołany do zwalczania i zapobiegania korupcji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pełni funkcje koordynacyjne, analityczne i prewencyjne. Odpowiedzialna jest za nadzorowanie implementacji Narodowej Strategii Antykorupcyjnej, przestrzeganie Kodeksu Postępowania Funkcjonariuszy Państwowych oraz zajmuje się egzekucją przepisów związanych ze składaniem deklaracji majątkowych przez funkcjonariuszy publicznych (zobowiązanych jest do tego ponad 5 tysięcy osób).

Komisarze wybierani są przez parlament: przewodniczący i jego zastępca na wniosek prezydenta Słowenii, na wniosek Rady Sądowej, komisji parlamentarnej odpowiedzialnej za sprawowanie mandatów i wybory oraz na wniosek rządu. Muszą to być osoby, które posiadają wykształcenie uniwersyteckie, minimum 10 lat doświadczenia zawodowego i cieszą się społecznym zaufaniem, zaś ich kadencja trwa 6 lat. Razem z personelem sekretariatu stanowi to 11 osób. Komisji podlegają 3 sekcje: Konfliktu Interesów, Przejrzystości i Prewencji, które mają po kilka osób personelu pomocniczego.

Odpowiada ona bezpośrednio przez parlamentem i to jemu przedstawia coroczne raporty ze swej działalności. Z własnej inicjatywy lub na wniosek parlamentu lub rządu przygotowuje raporty ad hoc na konkretne tematy.

Ustawa definiuje kompetencje CPC następująco:

 • monitorowanie i pomoc w implementacji Narodowej Strategii Antykorupcyjnej,
 • gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących korupcji,
 • prowadzenie badań na tematy związane z korupcją,
 • analiza prawa obowiązującego w konkretnych obszarach, pod kątem luk sprzyjających zaistnieniu korupcji i formułowanie propozycji czynności zaradczych,
 • współdziałanie z każdą instytucją państwową w przygotowywaniu projektów rozwiązań prawnych wiążących się z zapobieganiem korupcji,
 • nadzorowanie wprowadzania wszelkich uregulowań związanych z zapobieganiem korupcji,
 • współpraca międzynarodowa w sferze korupcji z instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
 • doradzanie instytucjom państwowym w ich zobowiązaniach, w dziedzinie zapobiegania korupcji, wynikających z międzynarodowych porozumień,
 • współpraca z wszelkimi podmiotami pozarządowymi w dziedzinie walki z korupcją,
 • doradzanie instytucjom państwowym i prywatnym przy tworzeniu ich kodeksów postępowania,
 • z własnej inicjatywy lub na wniosek, wydawanie opinii w kwestiach dotyczących konfliktu interesów lub innych, wchodzących w zakres Ustawy o Zapobieganiu Korupcji,
 • prowadzenie lub pomoc w przeprowadzeniu szkoleń i treningów z zakresu zapobiegania korupcji,
 • publikowanie materiałów dotyczących zapobiegania korupcji.

Komisja prowadzi listę przedsiębiorstw, które nie mogą przystępować do publicznych przetargów, ze względu na zasiadanie w ich władzach lub powiązania biznesowego, urzędnika państwowego, bądź członków jego rodziny.

Centrala Komisji znajduje się w Ljubljanie.

Komisija za preprečevanje korupcije

do góry