Nawigacja

na świecie

SRI LANKA - Commission to Investigate Allegation of Bribery or Corruption

Komisja ds. Badania Podejrzeń o Łapownictwo i Korupcję (ang. Commission to Investigate Allegation of Bribery or Corruption – CIABOC) – została powołana do życia ustawą z dnia 27 października 1994 r.

Jest to stała, niezależna komisja, która ma wyłączne kompetencje w dziedzinie prowadzenia dochodzeń i wnoszenia aktów oskarżenia za wszelkie czyny, w świetle ustawy, karalne. Za cel stawia sobie usunięcie zjawiska korupcji i łapownictwa ze służby publicznej oraz edukację społeczeństwa w kwestii korupcji, jako działania niezbędne do zagwarantowania dobrego zarządzania państwem.

W gestii Komisji leżą wszystkie instytucje sektora publicznego, tj. ministerstwa, departamenty, administracja lokalna, politycy, władza sądownicza i urzędnicy.

Komisja składa się z trzech członków wyznaczanych przez prezydenta, na wniosek Rady Konstytucyjnej, na pięcioletnią kadencję, bez możliwości reelekcji. Dwóch członków musi być członkami Sądu Najwyższego bądź Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku, a trzecia osoba musi posiadać znaczące doświadczenie w kwestii walki z przestępczością.

CIABOC ma prawo do:

  • pozyskiwania i gromadzenia materiału dowodowego, w celu ich uzyskania może wzywać osoby do stawienia się przed Komisją i złożenia zeznań;
  • żądania udostępnienia dokumentów finansowych dotyczących osoby podejrzanej lub jej najbliższej rodziny przez odpowiednią instytucję finansową;
  • żądania udostępnienia informacji przez urzędników państwowych różnego szczebla lub pracowników przedsiębiorstw, w których Skarb Państwa jest udziałowcem większościowym;
  • wydawania zakazu przekazywania tytułów własności zarówno osobie podejrzanej, jak i jej najbliższej rodzinie – w przypadku zaistnienia podejrzenia o popełnienie przestępstwa.

Siedziba CIABOC mieści się w Kolombo.


Commission to Investigate Allegation of Bribery or Corruption

do góry