Nawigacja

na świecie

Interpol (International Criminal Police Organization, Organisation Internationale de Police Criminelle, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych) to policyjna organizacja międzynarodowa, założona w 1923 roku w Wiedniu jako Międzynarodowa Komisja Policji Kryminalnych. Od 1938 miała siedzibę w Berlinie, w 1946 wznowiła działalność (z siedzibą Sekretariatu Generalnego w Saint Cloud koło Paryża), od 1956 roku działa jako Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych. Należy do niej 187 państw. Celem Interpolu jest ułatwianie międzynarodowej współpracy policyjnej, nawet w przypadku braku więzi dyplomatycznych pomiędzy poszczególnymi członkami.

Nazwa Interpol była początkowo skrótem telegraficznym, obecnie stała się nazwą oficjalną. Interpol organizuje współpracę policji państw członkowskich w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej (prowadzi dokumentację przestępstw i przestępców).

Polska współpracowała z Interpolem od początku. W 1952 roku nastąpiło zerwanie kontaktów na skutek wytycznych polityki państwowej. Ponowne przyjęto Polskę 27 września 1990 roku. Polskie biuro Interpolu zostało w 1998 roku przekształcone w Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.

Najwyższym organem Interpolu jest Zgromadzenie Ogólne. Spotyka się ono raz w roku na sesji, a w jego skład wchodzą przedstawiciele każdego z członków. Podejmuje ono wszelkie decyzje dotyczące polityki organizacji, finansów, metod działania oraz podejmowanej aktywności. Ponadto dokonuje wyboru Komitetu Wykonawczego. Decyzje generalnie podejmuje zwykłą większością głosów, jednak Prezydenta Interpolu wybiera się większością dwóch trzecich (w przypadku nie uzyskania jej w pierwszych dwóch głosowaniach, w trzecim wystarczy zwykła większość).

Komitet Wykonawczy składa się z 13 członków, Prezydenta, 3 wiceprezydentów oraz 9 delegatów reprezentujących 4 regiony (Afrykę, Amerykę, Azję i Europę). Zasada ta dotyczy także Prezydenta i wiceprezydentów. Jest organem nadzorczym. Spotyka się 3 razy do roku. Do jego zadań należy:

 • nadzorowanie wykonania decyzji podjętych na forum Zgromadzenia Ogólnego,
 • przygotowanie programu na sesje Zgromadzenia Ogólnego,
 • przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu programy działania i projekty, które uzna za użyteczne,
 • nadzorowanie administracji i działalności Sekretarza Generalnego.

Sekretariat Generalny to kolejny organ Interpolu. Znajduje się on w Lyonie a na jego czele stoi Sekretarz Generalny. Pozostaje on w gotowości 24 godziny na dobę, a jego pracownicy obsługują każdy z oficjalnych języków organizacji: arabski, angielski, francuski i hiszpański. Sekretariat posiada sześć biur regionalnych w Argentynie, Salwadorze, Kenii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Zimbabwe, Tajlandii oraz biuro łącznikowe przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

W każdym z państw członkowskich istnieją Biura Krajowe. Są one punktami kontaktowymi dla Sekretariatu oraz pozostałych członków w przypadku, gdy potrzebują one pomocy przy zwalczaniu przestępczości transgranicznej oraz lokalizacji i zatrzymaniu zbiegów.

Aktywność Biur ogniskuje się wokół 4 płaszczyzn:

 • bezpiecznych globalnych zdolności komunikacyjnych policji - platformy umożliwiające wymianę informacji dotyczących przestępstw i przestępców na całym świecie,
 • funkcji bazy danych do zadań operacyjnych - źródła informacji o danych identyfikujących przestępców dostępnych dla policji z całego świata,
 • wsparcia operacyjnego - centrum dowódczo-koordynacyjne działające przez całą dobę umożliwia wsparcie dla policji w nagłych wypadkach dotyczących przestępczości w sferach szczególnego zainteresowania Interpolu,
 • szkoleń i rozwoju - Interpol oferuje specjalistyczne szkolenia, jak i doradztwo w konkretnych przypadkach, co ma prowadzić do podnoszenia zdolności w zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

Globalizacja przestępczości wymusza współpracę instytucji zajmujących się pilnowaniem przestrzegania prawa z różnych krajów w walce z korupcją. Interpol w 1998 roku powołał Grupę Ekspertów ds. Korupcji, a obecnie jest na etapie tworzenia Biura Antykorupcyjnego oraz wspólnie z Biurem ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNODC) Akademii Antykorupcyjnej. Inicjatywy te mają wspierać aktywności antykorupcyjne poprzez ustanawianie wytycznych i standardów działania oraz pomoc przy szkoleniach, badaniach, dochodzeniach i operacjach odzyskiwania mienia. Biorąc pod uwagę wyjątkowość zjawiska korupcji Interpol, jak dotychczas:

 • ustanowił system punktów kontaktowych o światowym zasięgu, dzięki którym służby z różnych krajów szybko mogą zainicjować współpracę,
 • wprowadził Ankietę Rzetelności Policji, by zbadać zdolności do zwalczania korupcji państw członkowskich, w odpowiedzi na wyniki ankiety zaś
 • podczas Zgromadzenia Ogólnego w Seulu w 1999 roku przyjął deklarację zawierającą Kodeks Etyczny i Zasady Postępowania obejmujące funkcjonariuszy wszystkich instytucji o charakterze policyjnym,
 • stworzył bazę dobrych praktyk, na którą składają się strategie, dochodzenia pod przykryciem, techniki operacyjne, metody ochrony świadków, prewencja czy ustawodawstwo antykorupcyjne,
 • sformułował Globalne Standardy Zwalczania Korupcji promujące postawy etyczne i rzetelność wśród funkcjonariuszy służb policyjnych.

Grupa Ekspertów ds. Korupcji zapewnia Interpolowi niezbędne opinie we wszelkich kwestiach dotyczących korupcji oraz jest uprawniona do doradzania Sekretarzowi Generalnemu, jak najlepiej zwalczać korupcję na poziomie operacyjnym i strategicznym. Grupa spotyka się przynamniej dwa razy do roku, ponadto uczestniczy i inicjuje konferencje, warsztaty i seminaria antykorupcyjne.


Interpol

do góry