Nawigacja

na świecie

Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przywiązuje najwyższą rolę do zwalczania łapownictwa i korupcji w handlu międzynarodowym. Zjawiska te znajdują się w polu zainteresowania Organizacji od 1989 roku. Wtedy to powołano do życia specjalną grupę ekspercką do przedłożenia, a następnie monitorowania pierwszej Rekomendacji Zwalczania Łapownictwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych. Ukoronowaniem wysiłków OECD nakierowanych na walkę z korupcją było przyjęcie w 1997 roku Konwencji o Zwalczaniu Przekupstwa, która wywołała powszechne zainteresowanie, jako pierwsze narzędzie o światowym zasięgu, służące do zwalczania korupcji w transgranicznych transakcjach handlowych. Inicjatywa ta zrodziła się z przeświadczenia, że przestępstwo to stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju i trwania demokratycznych instytucji państw, osamotnione zwalczanie korupcji jest zaś utrudnione ze względu na istniejące między państwami współzależności oraz często jej ponadgraniczny charakter. Obecnie konwencję ratyfikowało 37 państw.

Konwencja ta wykracza poza zobowiązanie, by strony zakazały łapownictwa. Gwarantuje ona również egzekwowanie jej zapisów poprzez stały i systematyczny monitoring prowadzony poprzez Grupę Roboczą ds. Łapownictwa OECD. Inicjatywy regionalne stanowią także ważny element antykorupcyjnej działalności Organizacji. Skierowane są one głównie do państw, które nie są stronami konwencji, a które pragną poprawić własne standardy przeciwdziałania korupcji na bazie instrumentów antykorupcyjnych OECD oraz innych narzędzi międzynarodowych. We wszystkich swych przedsięwzięciach Organizacja blisko współpracuje z sektorem prywatnym i organizacjami społecznymi, jako istotnymi partnerami w procesie zwalczania korupcji.

W ramach przestrzegania realizacji konwencji OECD zapewnia ramy instytucjonalne dla monitoringu wykonania jej zapisów. Odpowiedzialny jest za to Wydział Antykorupcyjny podległy Dyrekcji ds. Finansowych i Przedsiębiorstw. Kładzie się również nacisk na współpracę regionalną, zwłaszcza z obszarami Azji i Pacyfiku, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, Federacji Rosyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Współpraca ta ma promować ogólnie przyjęte standardy antykorupcyjne oraz dobrego zarządzania.

Oprócz Konwencji głównymi dokumentami, dotyczącymi zwalczania korupcji są:

  • Poprawiona Rekomendacja Rady Zwalczania Łapownictwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych z 1997 roku,
  • Uzgodnione Wspólne Elementy Legislacji Karnej i Działania Pokrewne.

Siedziba OECD mieści się w Paryżu.


Organisation for Economic Cooperation and Development

do góry