Nawigacja

Instytucje zaangażowane

 

Opublikowano 22.09.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Middle East and North Africa Initiative on Governance and Investment for Development, czyli Inicjatywa dot. Zarządzania i Inwestycji Rozwojowych na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce to jeden z regionalnych antykorupcyjnych projektów partnerskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Koncentruje się ona na przejrzystości sektorów publicznego i prywatnego, zwłaszcza na odpowiedzialnym prowadzeniu działalności gospodarczej, podnoszeniu kwalifikacji i standardach etycznych, by w rezultacie wytworzyć środowisko sprzyjające inwestycjom i rozwojowi. W tym celu promuje szerokie reformy modernizujące struktury administracyjne, wzmacniające współpracę na szczeblu regionalnym i międzynarodowym oraz zrównoważony rozwój ich gospodarek.

MENA dąży do rozbudowy dialogu pomiędzy przywódcami państw w regionie, aby poprzez wymianę doświadczeń z takich dziedzin, jak zarządzanie administracją publiczną oraz promowanie inwestycji wzmocnić ich wewnętrzne zdolności do przeprowadzenia niezbędnych reform.

Główne cechy Inicjatywy to:

  • inkluzywność – jest ona wprowadzana w życie w ścisłej współpracy z Bankiem Światowym, Ligą Państw Arabskich, Unią Europejską oraz innymi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi,
  • wsparcie i bazowanie na obecnie istniejących przedsięwzięciach reformujących oraz wzmacnianie efektu dwu- i wielostronnych programów pomocowych,
  • ustanowienie regionalnej sieci powiązań i współpracy oraz umożliwienie dostępu do sieci łączącej państwa OECD.

Inicjatywa dzieli się na 2 filary:

1. Dobre Zarządzanie na rzecz Rozwoju, którego celem jest modernizacja administracji publicznej, by poprzez poprawę środowiska działania dla przedsiębiorców i inwestorów osiągnąć w regionie zrównoważony rozwój. W ramach tego filaru podnoszone są zdolności urzędników do projektowania, wdrażania i monitorowania reform administracji, tworzone są możliwości dialogu pomiędzy politykami z państw MENA i OECD, projektowane są nowoczesne rozwiązania odpowiadające na zapotrzebowanie konkretnych państw, udzielana jest pomoc i asysta instytucjom rządowym w ich pracy oraz wprowadzane są w życie programy rozwojowe.

 

W ramach filaru funkcjonuje forum dialogu polityków i ekspertów, w ramach którego dyskutowane są kwestie 6 priorytetowych obszarów reform uzgodnionych przez MENA: administracja publiczna, e-administracja i uproszczenie procedur, gospodarowanie finansami publicznymi, partnerstwo publiczno-prywatne i wprowadzanie ułatwień, służby porządkowe i wymiar sprawiedliwości, oraz społeczeństwo obywatelskie i media. Każdemu z obszarów przyporządkowana jest grupa robocza, której pracę nadzoruje i koordynuje Grupa Kierownicza.

 Po 3 latach proces implementacji reform podlega ewaluacji.

 

 

2. Inwestycje dla Rozwoju - ma mobilizować środki na międzynarodowe oraz krajowe inwestycje, aby napędzić wzrost gospodarczy oraz utworzyć nowe miejsca pracy w regionie. Program inwestycji wspiera wysiłki na rzecz wytworzenia środowiska sprzyjającego napływowi środków, podobnie jak w przypadku pierwszego filaru, poprzez podniesienie zdolności państwa do zaprojektowania, wdrożenia i nadzorowania reform w przepisach dot. inwestycji, umożliwienie dialogu osób odpowiedzialnych za politykę inwestycyjną państw, tworzenie środowiska sprzyjającego podnoszeniu zatrudnienia, poprawę koordynacji współpracy w ramach instytucji rządowych, oraz wprowadzanie w życie programów rozwojowych.

Dialog międzynarodowy, który prowadzony jest w ramach tego filaru ogniskuje się wokół 5 obszarów reform: przejrzysta i otwarta na inwestycje polityka, zachęcanie agencji promujących inwestycje i przedstawicieli sektora prywatnego jako sił promujących reformy gospodarcze, proinwestycyjny system podatkowy, wsparcie procesu dywersyfikacji oraz poprawę praktyk ładu korporacyjnego.

MENA

do góry