Nawigacja

Instytucje zaangażowane

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Liberty  (nazwa przyjęta w 1995 roku) -  znana również jako Narodowa Rada Wolności Obywatelskich - National Council for Civil Liberties (NCCL) została założona w 1934 roku jako bezpartyjna organizacja członkowska na bazie ruchu walki o fundamentalne prawa i wolności na terytorium Anglii i Walii. Jej fundatorem był Ronald Kidd, który powołał tę organizację, jako odpowiedź na prowokacje ze strony policji mające wywołać zamieszki podczas tzw. marszów głodu w 1932 roku. Prezydentem pierwszej Rady został E.M. Foster, a vice-prezydentami byli: Clement Atlee, Aneurin Bevan, A.A. Milne, J.B. Priestley and Bernard Russel. Od momentu założenia organizacja zajmowała się sprawami zróżnicowanymi pod względem rozmiarów i tematyki, uwzględniając w tym: cenzurę, nadużycia władzy przez policję, stosowanie tortur, zrównanie praw kobiet i mężczyzn, prawa mniejszości, swobodę wypowiedzi i wolności zgromadzeń. Od ponad 70 lat Liberty jest traktowane jako sumienie narodu, walcząc z populizmem i przejawami niesprawiedliwości na każdej płaszczyźnie funkcjonowania społeczeństwa.

Założenia

Liberty promuje wartości godności osobistej oraz równego i sprawiedliwego traktowania, jako stojące u podstaw społeczeństwa demokratycznego. Organizacja ta stara się promować i chronić wolności obywatelskie i prawa człowieka poprzez kampanie społeczne, lobbing, analizowanie unormowań prawnych i procesów sądowych.

Liberty, przy udziale społeczeństwa, mediów i polityków, stara się wpłynąć na działalność rządów w zakresie swobód i wolności obywatelskich.

Liberty propaguje swoją działalność poprzez publikacje, w tym raporty, książki, newsletter czy interwencje prawne.

Struktura

Liberty jest organizacją zarządzaną demokratycznie. Członkowie są wybierani do Rady (Council) i Komitetu Wykonawczego (Executive Committee), które nadzorują prace organizacji. Dodatkowe miejsca przewidziano dla reprezentantów grup mniejszościowych niebędących dostatecznie reprezentowanymi w społeczeństwie, czy w samej Radzie.  Zbiera się ona trzy razy w roku w celu przedyskutowania polityki i kierunków działania organizacji.

Rada składa się z członków wybieranych na dwuletnią kadencję podczas Dorocznego Zgromadzenia Generalnego - Annual General Meeting (AGM). Spośród swojego grona Rada wybiera również skarbnika oraz Komitet Wykonawczy zwoływany co najmniej osiem razy w roku i nadzorujący funkcjonowanie organizacji. Szczegółowe sprawozdania z zebrań Rady są dostępne online.

Liberty zatrudnia 23 pracowników, korzysta z pomocy prawników z czterech kancelarii prawnych, jak również polega na pracy wolontariuszy.

W organizacji można wyróżnić sześć zespołów: Doradztwa i Informacji, Polityki, Postępowań Sądowych, Rozwoju, Prasy i Operacji Wewnętrznych.

 

 

 

 

Liberty

do góry