Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Support of Improvement in Governance (...) (SIGMA)

 

Opublikowano 16.09.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Support of Improvement in Governance and Management, czyli Wsparcie Poprawy Zarządzania i Administracji, znane szerzej pod swoim angielskim akronimem SIGMA, jest wspólnym przedsięwzięciem Unii Europejskiej (UE) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) mającym na celu wsparcie reform administracji publicznej w krajach kandydackich UE.

Inicjatywa wystartowała w 1992 roku za sprawą OECD oraz programu pomocowego Phare Komisji Europejskiej i pierwotnie przewidziana była dla 5 państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z czasem, wraz z poszerzeniem Unii i wzrostem jej zaangażowania w regionie powiększał się zasięg terytorialny objętych nią państw. Obecnie współpraca ma miejsce z państwami kandydującymi, potencjalnymi kandydatami oraz państwami Europejskiej Polityki Partnerstwa.

SIGMA współdziała z partnerami poprzez:

 • ocenę postępu reform i wyznaczenie priorytetowych obszarów do dalszych zmian względem wytycznych, sformułowanych na podstawie dobrych praktyk funkcjonujących w Europie oraz względem prawa UE (acquis communautaire),
 • pomoc decydentom w procesie budowy instytucjonalnej i tworzeniu struktury prawnej tak, by sprostać europejskim standardom,
 • ułatwianie uzyskania pomocy z UE oraz innych instytucji pomocowych (także spoza Europy) dzięki wsparciu w projektowaniu i wdrażaniu planów działania.

 

Wspiera ona inne inicjatywy UE oraz działalność instytucji pomocowych poprzez dodatkowe usługi eksperckie oraz zapewnienie perspektywy porównawczej. Ponadto jej działalność uzupełnia inne inicjatywy nakierowane na budowę infrastruktury instytucjonalnej.

Inicjatywa blisko współpracuje z organami i instytucjami funkcjonującymi w ramach obu wspierających ją organizacji. Z ramienia UE są to: Europejska agencja Odbudowy, EuropeAid, komisarzami UE ds. stosunków zewnętrznych oraz rozszerzenia, czy OLAF. W ramach OECD SIGMA współdziała z Dyrektoriatem Administracji Publicznej i Rozwoju Terytorialnego oraz funkcjonuje w ramach Centrum Współpracy z Państwami Nie-Członkowskimi. SIGMA asystuje Komisji Europejskiej w przygotowywaniu programów reform, bazując na fachowej pomocy we wspieraniu zarządzania i administracji OECD oraz na własnym doświadczeniu w tej dziedzinie.

 

Wsparcie dla zmian obejmuje 9 podstawowych obszarów:

 • przygotowywanie i wdrażanie reform – wsparcie dla przygotowania programów zmian i ich implementacji, by tym samym sprostać wymogom członkowstwa w UE,
 • audyt zewnętrzny – umacnianie pozycji instytucji audytorskich, by ich działalność współgrała z zestawem dobrych praktyk obowiązujących na świecie,
 • kontrola finansów – rozwój wewnętrznych procedur kontroli wydatkowania finansów oraz wdrożenie procedur antykorupcyjnych,
 • struktura prawna, administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości – przygotowanie odpowiedniego środowiska prawnego oraz profesjonalizmu kadr,
 • ustalanie polityki i koordynacja – wsparcie dla ustanawiania odpowiednich strategii działania oraz mechanizmów koordynacyjnych,
 • zarządzanie wydatkami ze Skarbu Państwa – gospodarowanie wydatkami oraz zarządzanie budżetem,
 • rzetelność administracji – budowa takiego systemu administracji publicznej, który byłby odporny na zagrożenie korupcją,
 • zamówienia publiczne – analiza krajowych systemów udzielania zamówień publicznych,
 • poprawa polityki regulacyjnej – stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego do działalności biznesowej i nie nadużywanie regulacji.

 


Pomoc ta udzielana jest indywidualnie lub na płaszczyźnie wielonarodowej, w odpowiedzi na konkretne potrzeby państwa.

Procedury działania SIGMY opierają się na współpracy z beneficjentami. Przewidziane procedury są możliwie elastyczne, by umożliwić szybką reakcję na potrzeby państwa. Projekt może inicjować zarówno Komisja Europejska, jak i SIGMA, zaś jedynym koniecznym wymogiem jest, aby mieścił się w 9 podstawowych obszarach oraz umożliwiał realizację celu, jakim jest budowa infrastruktury instytucjonalnej. Gdy tylko program zostanie zatwierdzony przez Komisję, możliwa staje się jego realizacja.

 

 

 Support of Improvement in Governance and Management

do góry