Nawigacja

Instytucje zaangażowane

MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Opublikowano 05.01.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Minister Spraw Zagranicznych jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Spraw zagranicznych, będące jednostką budżetową. Ministerstwo jest urzędem administracji rządowej utworzonym na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działa na podstawie Zarządzenia Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Kompetencje i zadania Ministra Spraw Zagranicznych RP  wynikają z:

1) Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej:

 - Utrzymywanie stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,


 - Reprezentowanie i ochrona interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli oraz - polskich osób prawnych za granicą,

 - Współpraca z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspieranie polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,

 - Promocja Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym: ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

 - Koordynacja działalności innych organów i instytucji państwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą,

 - Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w zakresie spraw zagranicznych, w tym przedkładanie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,

 - Realizacja polityki Rady Ministrów i koordynacja jej wykonywania przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane,

 - W celu realizacji zadań, współdziałanie z innymi członkami Rady Ministrów, innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.

 

  
{PODZIEL}


2) Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:

 

 - Uczestnictwo, na zasadach określonych w Konstytucji, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 - Inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w dziale spraw zagranicznych, przedkładanie w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów,

 - Realizacja polityki Rady Ministrów,

 - Reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP na zasadach określonych w ustawie,

 - Udział w posiedzeniach Rady Ministrów,

 - Kierowanie, nadzór i kontrola działalności podporządkowanych organów, urzędów i jednostek,

 - Przedstawianie spraw dotyczących działania podległego resortu na posiedzeniach Rady Ministrów.

 

3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych:

 - Kierowanie działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne,

 - Dysponowanie częścią  budżetu państwa.

 

Na podstawie umocowania do nadawania szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych, minister Radosław Sikorski w dniu 1 grudnia 2008 roku wydał decyzję w sprawie wyznaczenia  Pana Macieja Wnuka na Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli wewnętrznej, przeciwdziałania nadużyciom i opracowania procedur antykorupcyjnych, jednocześnie ustanawiając w formie zadządzenia zakres zadań przedmiotowego Pełnomocnika.

 

 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 


 
 

do góry