Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

 


Najwyższa Izba Kontroli działa na podstawie art. 202 - 207 Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli.

NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej podległym Sejmowi i działającym na zasadzie kolegialności. Stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podlega Sejmowi, a Prezes NIK powoływany jest, za zgodą Senatu, przez Sejm na 6 - letnią kadencję. W dniu 6 lipca 2007 roku, na mocy ustawy o NIK, Sejm powołał na stanowisko Prezesa NIK Jacka Jezierskiego

W skład NIK, poza Prezesem jako przewodniczącym i Wiceprezesami NIK, wchodzi także: Dyrektor Generalny NIK, 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK.

Członkowie NIK są niezawiśli w sprawowaniu swych funkcji. Według statutu Najwyższej Izby Kontroli organizacja wewnętrzna Izby jest jednostopniowa, a w jej skład wchodzą departamenty i delegatury.

Najwyższa Izba Kontroli bada wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych. Jej kontroli podlega działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i komunalnych jednostek organizacyjnych. NIK kontroluje też inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe oraz wywiązują się ze zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Najwyższa Izba Kontroli sporządza corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, które przedkłada Sejmowi. W 2007 roku kontrolerzy Izby opisując ważniejsze nieprawidłowości w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa, szczególną uwagę kierowali w stronę obszarów zagrożonym korupcją oraz tych, w których niedociągnięcia występują z dużym natężeniem. Kontrole obejmowały stan finansów publicznych i pozyskiwanie dochodów budżetu państwa, gospodarowanie środkami publicznymi w administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, pomoc publiczna i udzielanie dotacji z budżetu państwa, realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i zarządzanie nimi oraz tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego.Najwyższa Izba Kontroli

 

do góry