Nawigacja

Instytucje zaangażowane

MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest urzędem administracji rządowej, nadzorującym i kierującym głównymi organami administracyjno-porządkowymi w Polsce. Zajmuje się ono ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w który godzić może korupcja. W związku z tak określonymi kompetencjami właśnie to ministerstwo zostało wyznaczone do nadzorowania implementacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej.

Zespół do Spraw Koordynacji Strategii Antykorupcyjnej został powołany Decyzją Nr 36 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 roku, w Departamencie Spraw Publicznych MSWiA, zgodnie z rekomendacją nr 4 Grupy Państw Przeciwko Korupcji GRECO przygotowaną po II Rundzie oceny państw z 2003 roku oraz Komunikatem Komisji dla Rady, Parlamentu i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego o wszechstronnej polityce UE dotyczącej walki z korupcją z dnia 28 maja 2003 roku. Do głównych zadań Zespołu należy:

  • koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez administrację rządową w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej,
  • opracowywanie analiz i ocen zjawisk korupcyjnych w działalności publicznej oraz przedstawianie opinii i wniosków w tym zakresie,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi i organami Unii Europejskiej w realizacji programu działań antykorupcyjnych.

Dokument Program zwalczania korupcji - Strategia Antykorupcyjna - II etap wdrażania został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2005 roku. Jego wykonie ma nastąpić w latach 2005 - 2009, przy wykorzystaniu doświadczeń nie tylko poprzednich lat, ale także krajów Unii Europejskiej. Podczas prac nad dokumentem dokonano szeregu konsultacji z poszczególnymi resortami i agencjami rządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi. Zasadnicze cele II etapu programu to przede wszystkim wdrażanie systemowych rozwiązań mających zapobiegać korupcji oraz kształtowanie postaw etycznych nie pozwalających na działania korupcyjne.

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

do góry