Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Campaign For Freedom of Information (CFI)

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

 

 

Campaign For Freedom of Information (CFI) - Kampania na rzecz Wolnego Dostępu do Informacji jest ruchem przeciw nieuzasadnionej tajności w życiu publicznym, działającym na rzecz stosowania Ustawy o Swobodnym Dostępie do Informacji (Freedom of Information Act).

 

Ustawa o Swobodnym Dostępie do Informacji daje ludziom prawo do oficjalnych informacji tak długo, jak długo rząd lub inna instytucja publiczna nie przedstawią argumentów przemawiających za tym, że ujawnienie tych informacji może sprowadzić realne zagrożenie dla żywotnych interesów państwa, takich jak obronność, porządek publiczny i ochrona prywatności. Jak dotąd, ponad 50 krajów posiada stosowne uregulowania prawne w tym zakresie, wliczając w to: Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę, Nową Zelandię, Irlandię, Francję, Szwecję, Norwegię, Danię, Holandię, Finlandię, Węgry, Republikę Czeską, Bułgarię, Polskę, Bośnię i Hercegowinę, Japonię, Koreę Południową, Tajlandię, Republikę Południowej Afryki, Izrael.

 

W listopadzie 2000 roku Parlament Wielkiej Brytanii przyjął Ustawę o Swobodnym Dostępie do Informacji, która weszła w życie w styczniu 2005 roku. Kampania na rzecz Wolnego Dostępu do Informacji stworzyła przewodnik ułatwiający korzystanie z tego dokumentu i innych praw dotyczących szeroko rozumianego dostępu do informacji.

 

Kampania dąży do większej przejrzystości w sektorze prywatnym w przypadku, gdy informacje te mają znaczenie publiczne. Chce także by Ustawa o Tajemnicy Państwowej (Official Secret Act) z 1989 roku była zastąpiona przez dokument o węższym zakresie przedmiotowym i podmiotowym dotyczącym tylko tych tajemnic, których ujawnienie mogłoby spowodować poważną szkodę dla obronności, stosunków międzynarodowych, porządku publicznego i obrony interesu publicznego.

 

Kampania na rzecz Swobodnego Dostępu do Informacji jest tworem wielopodmiotowym, wspieranym przez ponad 90 krajowych organizacji. Jej sukcesem było wprowadzenie w życie wielu uregulowań prawnych dających ludziom możliwość dostępu m.in. do ich kart medycznych, dokumentów socjalnych i informacji o stanie środowiska naturalnego. CFI doprowadziło, wspólnie z organizacją Public Concern At Work, do wydania Public Interest Disclosure Act – dokumentu regulującego ujawnianie informacji dotyczących interesu publicznego, jak również wprowadziło wiele poprawek do uregulowań rządowych odnoszących się do omawianego prawa obywateli.

 

 

Sukcesy legislacyjne

Podane niżej cztery dokumenty stworzone i wypromowane przez CFI stały się obowiązującym prawem i wydatnie wpłynęły na rozwój prawa dostępu do informacji, są to:

  1. Prawo Dostępu do Akt Osobowych (Access to Personal Files Act 1987 Chapter 37)

Prawo to zapewnia  każdemu obywatelowi dostęp do jego akt osobowych, pozwala uzyskać kopie tych dokumentów i żądać dokonania poprawek informacji w nich zawartych.                  

 

   2.  Prawo Dostępu do  Dokumentacji Medycznej (Access to Medical Reports Act 1988 Chapter 28)

Akt mający na celu ugruntowanie prawa dostępu osób do ich raportów medycznych gromadzonych przez podmioty świadczące usługi medyczne, ubezpieczalnie, czy pracodawców. Dokument ten daje prawo osobom do sprostowania informacji zawartych w tych rekordach, a także do zablokowania korzystania z tych informacji przez wymienione podmioty, jeżeli w opinii osoby, której te dokumenty dotyczą, informacje te są w jakikolwiek sposób nie do zaakceptowania.

 

 3. Prawo do Informacji o Zagrożeniach i Stanie Środowiska Naturalnego (Environment and Safety Information Act 1988 Chapter 30)

Akt dający początek powstawaniu publicznych archiwów dotyczących zdrowia, ochrony środowiska, czy bezpieczeństwa i zagadnień z tym związanych. Dokument ten zobowiązuje instytucje ochrony środowiska i bezpieczeństwa do tworzenia zbiorów informacji, wymogów i ostrzeżeń mających na celu zmniejszenie ryzyka występowania zagrożeń w fabrykach i innych miejscach, gdzie łamanie wymogów bezpieczeństwa najczęściej występuje.

 

  4. Prawo do Dostępu do Informacji o Zdrowiu (Access to Health Records Act 1990 Chapter 23)

Akt zatwierdzający prawo do korzystania ze zbiorów dokumentów medycznych przez osobę, której one dotyczą, gwarantujący wnoszenie poprawek w tych zbiorach w celu uniknięcia zobowiązań wynikających z wykorzystania zawartych w nich informacji. Wszystkie informacje fizycznie zgromadzone po 1 listopada 1991 roku, odnoszące się do stanu zdrowia osoby powinny być jej udostępniane. Osoba ta ma również prawo do sprostowania informacji mylących lub niedokładnych zawartych w jej aktach.

 

 

 

 

Campaign For Freedom of Information

 

 

 

do góry