Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Stowarzyszenie Fair Play

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Stowarzyszenie Fair Play zostało założone w 2000 roku przez Marcina Gomołę, Stanisława Kluzę oraz Adama Płocińskiego. Główną ideą, jaka skłoniła ich do rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia była chęć wyrażenia sprzeciwu wobec działań korporacji zawodowych, zamykających praktycznie na każdym kroku drogi rozwoju młodemu pokoleniu oraz utrudniających dostęp do usług (przede wszystkim poprzez windowanie kosztu ich wykonania). Bunt, pierwotnie wyrażający się działalnością grona studentów i absolwentów prawa, w miarę upływu czasu, został dostrzeżony przez przedstawicieli innych zawodów np. ekonomistów, administratywistów itd.

Stowarzyszenie początkowo działało jako tzw. stowarzyszenie zwykłe, jednak w lipcu 2006 roku, w związku z powiększaniem się liczby jego sympatyków, zostało wpisane do KRS, co umożliwia rozszerzenie działalności oraz zorganizowanie struktur terenowych.

W chwili obecnej do Stowarzyszenia należą młodzi ludzie z całej Polski, wykonujący różne profesje oraz o różnorodnych zainteresowaniach, lecz skupieni wokół tych samych celów. Niejednolitość profili zawodowych stwarza dodatkowe możliwości rozpoznania i dotarcia do głównych problemów poszczególnych grup zawodowych. Głównym elementem łączącym uczestników jest chęć zmiany rzeczywistości.

Do dotychczas podjętych działań, jak również planowanych inicjatyw można zaliczyć:

 • Stowarzyszenie FairPlay od początku swojego istnienia starało się walczyć o prawa wszystkich tych, którym utrudnia się dostęp do wykonywania zawodu. Dlatego też stało się współautorem następujących ustaw:

   1. tzw. ustawy o dostępie do zawodów prawniczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1361);

   2. nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – która jest obecnie przekazana do uzgodnień zewnętrznych.

{PODZIEL}

 • W czerwcu 2005 roku utworzono Fundację „Wiedzy i Sumienia” (www.wiedzaisumienie.pl) zajmującą się promowaniem osób, reprezentantów różnych pokoleń, potrafiących w sposób godny naśladowania wykorzystywać swoją wiedzę, doświadczenie w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach (nie ukierunkowanych na dobra finansowe).
 • W 2006 roku stworzono „Analizę SWOT polskiej gospodarki widzianą oczami młodego pokolenia”. Jest to opracowanie, w którym zawarto najistotniejsze zagadnienia i problemy z takich dziedzin jak prawo, administracja, zdrowie, edukacja, gospodarka. Elementem wyróżniającym je, może być próba przedstawienia rozwiązań poruszonych w nim problemów. Więcej informacji na temat tego opracowania można znaleźć na stronie www.pokolenie89.org.pl,
 • Także w 2006 roku razem z Instytutem Kościuszki wydano opracowanie pt. „Rzeczpospolita Polska czy korporacyjna?”,
 • W maju 2006 roku powołano do życia Stowarzyszenie Doradców Prawnych (www.doradcyprawni.org), która w widoczny sposób stara się stwarzać nowe szanse dla studentów jak i absolwentów prawa, ograniczanych przez działania korporacji. Stowarzyszenie podjęło prace nad stworzeniem ustawy o doradcach prawnych, zawoduotwartego dla absolwentów prawa,
 • Członkowie Fair Play uczestnicząw pracach komisji sejmowych, w zespołach ministerialnych,
 • Zorganizowano konferencjenp. promujące inicjatywy młodych ludzi,
 • Planowana jest rozbudowa struktur Fair Play w całej Polsce,
 • Zamierza się wdrożyć projekt analizy SWOT,
 • Planowane jest przeprowadzenie kolejnej edycji nagrody Fundacji Wiedzy i Sumienia,
 • Fair Play stara się skupiać różne organizacje wokół swoich prac.

 

 

 

Stowarzyszenie Fair Play

do góry