Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji

Badanie sfinansowane przez Fundację Forda zostało przeprowadzone przez Marię Jasińską i Katarzynę Kurpisz, a jego wyniki opublikowano w 2001r.

Zakres przedmiotowy analizy obejmował przedstawienie wybranych ustaw z zakresu prawa gospodarczego, samorządowego i administracyjnego. W analizie oparto się m.in. na Raporcie Departamentu Strategii Kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli, Raporcie Banku Światowego dotyczącego korupcji w Polsce, opracowaniu Transparency International Polska, przytaczając także liczne artykuły prasowe. Autorki szczególny nacisk położyły na analizę tych przepisów, które generują lub pozwalają akceptować zjawisko korupcji, zaznaczając przy tym, że korupcja nie zawsze wynika z braku właściwych przepisów, ale również ze złej praktyki. Jako wstęp do opracowania autorki przedstawiły definicję korupcji oraz scharakteryzowały zjawisko korupcji w wymiarze społecznym. Najobszerniejszą częścią opracowania stanowi analiza wybranych przepisów prawa. Ich wybór, zdaniem samych autorek, jest wyrywkowy, a celem analizy - pokazanie obszarów korupcji oraz luk prawnych stwarzających możliwości do jej funkcjonowania.

We wnioskach scharakteryzowane są najbardziej korupcjogenne obszary, do których zaliczono: transakcje dotyczące nieruchomości, zamówienia publiczne, koncesje, sądownictwo i prokuratura oraz procesy prywatyzacyjne. Przedstawiono również warunki, które muszą być spełnione by zjawisko korupcji ograniczyć.
 

do góry