Nawigacja

2014-2019 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”

27 października 2014 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”.

Zarządzenie zostało opublikowane pod poz. 954 i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 28 października 2014 r.

Zarządzenie stanowi o utworzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, będącego organem pomocniczym Rady Ministrów.

Do zadań Zespołu należy:

  • koordynowanie i monitorowanie wdrożenia „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019”;
  • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji Programu wraz z wnioskami i przedstawianie ich Radzie Ministrów;
  • monitorowanie wdrażania wniosków z raportów otrzymanych od instytucji ewaluujących Program;
  • dokonanie pomiaru realizacji celów Programu.

W skład Zespołu wchodzą:

  • przewodniczący – Minister Spraw Wewnętrznych lub wskazany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
  • zastępca przewodniczącego – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub wskazany przez niego zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
  • pozostali członkowie:

a) w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wiceprezesa lub zastępcy, wyznaczeni przez:

– Ministra Administracji i Cyfryzacji,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Finansów,

– Ministra Gospodarki,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Sprawiedliwości,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

– Ministra Zdrowia,

– Ministra Środowiska,

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

b) Szef Służby Cywilnej;

  • sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Pobierz Zarządzenie

do góry