Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

27.03.2009 Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

27.03.2009

Wprowadzana nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym dostosowuje polskie przepisy do uregulowań przyjętych w tym przedmiocie przez Unię Europejską.

Znowelizowane przepisy ustawy przewidują, że dane o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi, prawomocnie skazanych za przestępstwa finansowe będą przekazywane do Krajowego Rejestru Karnego.

W zasobach Krajowego Rejestru Karnego znajdą się informacje o przedsiębiorcach skazanych za przestępstwa finansowe na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz o podmiotach zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Do działań wymierzonych we wspólnotowe interesy finansowe należą zarówno te odnoszące się do dochodów (cła pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej, opłaty cukrowe, wpływy z VAT oraz wpłaty bezpośrednie państw członkowskich), jak również odnoszące się do wydatków Wspólnot Europejskich (m.in. wydatki na administrację, politykę wewnętrzną, w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie informacji czy zatrudnienia oraz na politykę zagraniczną, rezerwy i gwarancje).

Dotychczas obowiązująca ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym nie uprawnia KRK do gromadzenia takich informacji. W Rejestrze gromadzone są informacje o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe lub wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o takie przestępstwa oraz o podmiotach zbiorowych ukaranych na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, informacje o posiadanych przez Krajowy Rejestr Karny danych, w celu prawidłowego realizowania obowiązków związanych z dysponowaniem środkami unijnymi, obligatoryjnie z urzędu przekazywane będą ministrom: finansów, rozwoju regionalnego oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Otrzymają oni informacje o prawomocnych wyrokach skazujących, m.in. za oszustwo finansowe, korupcję czy udział w organizacji przestępczej szkodzących finansowym interesom Wspólnot Europejskich.

Wprowadzenie nowelizacji skutkuje dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów zbiorowych, których dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Karnym w związku z popełnieniem czynu na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich, wykluczeniem ich z udziału w procedurach przetargowych w zakresie udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, kandydaci lub oferenci są wykluczani z udziału w procedurze przetargowej, jeżeli wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot Europejskich.

Ustawa z dnia z 12 lutego 2009 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym została podpisana przez prezydenta w dniu 16 marca 2009 roku. Obowiązywać zacznie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: Gazeta Prawna

 

do góry