Nawigacja

na świecie

JORDANIA - Antykorupcyjna Komisja

Antykorupcyjna Komisja ustanowiona została w 2006 roku na podstawie Ustawy o Komisji Antykorupcyjnej z 2006 roku. Komisja podlega bezpośrednio Premierowi oraz posiada finansową i administracyjną niezależność. Posiada również uprawnienie do podejmowania wszelkich niezbędnych dla osiągnięcia celów Komisji działań prawnych.

 

Komisja funkcjonuje od 19 marca 2007 roku – dnia, w którym została złożona przysięga przed Jego Wysokością Królem. Aktualnie na czele Komisji stoi zarząd, składający się z Przewodniczącego i sześciu członków.

Komisja ma na celu kompetentną, efektywną walkę z korupcją oraz zapobieganie jej. Działania Komisji zorientowane są na wzmacnianie zasad uczciwości w społeczeństwie oraz umacnianie zaufania publicznego do państwowych instytucji.

W obszarze przeciwdziałania korupcji Komisja zakłada:

 • Tworzenie oraz implementację efektywnej polityki w zakresie koordynacji współpracy z instytucjami zaangażowanymi w prewencję i zwalczanie korupcji;
 • Wykrywanie wszelkich form korupcji, w tym korupcji administracyjnej i finansowej, nepotyzmu, faworyzowania;
 • Zapewnienie realizacji zasad równości, równych szans i sprawiedliwości.
   

W ramach wykonywania swoich ustawowych kompetencji, Komisja ma uprawnienie do:

 • Prowadzenia dochodzeń w sprawach korupcji administracyjnej i finansowej, ujawniania naruszeń, gromadzenia dowodów oraz informacji, wszczynania dochodzeń oraz niezbędnych procedur administracyjnych i prawnych;
 • Ścigania przed sądem osób dopuszczających się naruszenia przepisów ustawy o Komisji, dokonywać konfiskaty mienia, wydawać zakazy opuszczania kraju, zwracać się o wydanie zakazu wykonywania obowiązków, wypłaty wynagrodzenia, dodatków oraz innych środków finansowych jeśli to konieczne.

Celem Komisji jest implementacja efektywnej polityki zapobiegającej korupcji, rozpoznawanie jej źródeł, tworzenie mechanizmów działania oraz efektywnych strategii wykrywania korupcji, współpracy i koordynacji z podmiotami szczebla lokalnego, regionalnego i międzynarodowego.

W strukturze organizacyjnej Komisji funkcjonuje Wydział Kontroli Wewnętrznej oraz  Departamenty:

 • ds. administracji i rozwoju instytucjonalnego;
 • Finansów;
 • Prawny;
 • Komunikacji;
 • Prewencji;
 • Informacji i Dochodzenia.

Siedziba Komisji mieści się w stolicy Jordanii - Ammanie.

Antykorupcyjna Komisja

do góry