Nawigacja

na świecie

NIEMCY - Stabsstelle Korruptionsprävention im gesamten Geschäftsbereich des Ministerium des Intern

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych landu Brandenburgia w Niemczech w poczuciu ponoszenia szczególnej odpowiedzialności za prestiż służby publicznej oraz zaufanie obywateli do administracji postanowiło podjąć kroki zmierzające do zwalczania korupcji. W ich ramach utworzono Urząd ds. Zapobiegania Korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Stabsstelle Korruptionsprävention im gesamten Geschäftsbereich des Ministerium des Intern), zaś osoba stojąca na jego czele jest Pełnomocnikiem ds. Zwalczania Korupcji.

Urząd upoważniony jest do podejmowania aktywności w obrębie jurysdykcji i obszarze działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obejmuje ono prewencję, rozbudowę i rozwój współdziałania struktur antykorupcyjnych, ściganie działalności korupcyjnej, działalność PR.

Prewencja rozumiana jest jako uwrażliwianie urzędników na przypadki korupcji, informowanie ich na ten temat, odpowiednie akcentowanie odpowiedzialności kadry kierowniczej, przygotowywanie edukacji antykorupcyjnej oraz przygotowywanie wytycznych w dziedzinie sponsoringu.

Rozbudowa i rozwój współdziałania struktur antykorupcyjnych realizowana jest w ramach jednostek podległych ministerstwu, w ramach administracji lokalnej, pod postacią punktu kontaktowego dla obywateli, doradztwa kadry kierowniczej oraz rozwoju sprawozdawczości.

Ściganie działalności korupcyjnej obejmuje monitorowanie i analizowanie zjawiska korupcji i jej symptomów, inicjowanie postępowań wewnętrznych w uzasadnionych przypadkach, przygotowywanie analiz zagrożenia korupcją.

Działalność PR przewiduje aktywność w ramach wewnętrznej sieci ministerstwa oraz ujednolicanie i upublicznianie wskazówek i wytycznych.

Ściśle współpracuje on ze wspólną komórką prokuratury i policji kryminalnej odpowiedzialną za zwalczanie korupcji.

Do kompetencji Pełnomocnika ds. Zwalczania Korupcji należy zwłaszcza: doradztwo i udzielanie wskazówek kierownikom urzędów, bycie osobą kontaktową w sprawach korupcji dla obywateli, informowanie urzędników, przygotowywanie sprawozdań, obserwacja i analiza symptomów i przejawów korupcji, rozwój edukacji antykorupcyjnej, podkreślanie odpowiedzialności kadry kierowniczej, proponowanie wszczęcia dochodzeń wewnętrznych w przypadku zaistnienia podejrzeń, przeprowadzanie analiz ryzyka zaistnienia korupcji.

Siedziba Urzędu mieści się w stolicy Brandenburgii, Poczdamie.

Stabsstelle Korruptionsprävention im gesamten Geschäftsbereich des Ministerium des Innern

do góry