Nawigacja

na świecie

BOTSWANA - Directorate on Corruption and Economic Crime

Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) – Departament Korupcji i Przestępczości Gospodarczej został utworzony 5 września 1994 r. po wejściu w życie w dniu 19 sierpnia 1994 r. ustawy o korupcji i przestępczości gospodarczej. Ustawa szczegółowo precyzuje funkcje Departamentu, nadaje uprawnienia i obowiązki, określa procedury postępowania oraz definiuje przestępstwa z udziałem urzędników administracji publicznej oraz sektora prywatnego podlegające jurysdykcji Departamentu.

Przy tworzeniu koncepcji powołania organu koncentrującego się na walce z korupcją rząd Botswany wykorzystywał doświadczenia innych państw. Za skuteczne i interesujące uznano zwłaszcza rozwiązania zastosowane w Hongkongu, za przykładem którego postanowiono zastosować trójpłaszczyznowe podejście składające się ze zwalczania, prewencji i działań edukacyjnych. Uznano również, że skuteczniejsze będzie utworzenie całkowicie nowej instytucji zajmującej się tą działalnością niż nakładanie nowych obowiązków na organy już istniejące.

Bezpartyjność i niezależność Departamentu jest zapewniona dzięki podległości i odpowiedzialności jego dyrektora wyłącznie i bezpośrednio przed prezydentem. W pełnieniu swoich funkcji DCEC jest autonomiczną jednostką podległą kancelarii prezydenta, ale decyzja o wniesieniu oskarżenia przysługuje prokuratorowi krajowemu. Po uzyskaniu dowodów przestępstwa są one przedstawiane prokuratorowi krajowemu w specjalnym raporcie. Jeśli zadecyduje on o wszczęciu procedury sądowej, zwykle sprawa jest zwracana Departamentowi w celu przygotowania przewodu sądowego. Samo wniesienie oskarżenia należy do prokuratora, jednak oficerowie Departamentu asystują mu w tym.

Departament dzieli się na wydziały:

  • prokuratorski – odpowiedzialny za przygotowanie aktu oskarżenia i współpracę z Urzędem Prokuratora Krajowego;
  • dochodzeniowy – składa się z sześciu zespołów zlokalizowanych w Gaborone i jednego w Francistown;
  • wywiadowczy – odpowiedzialny za gromadzenie informacji, ich przetwarzanie i analizę, a także za wsparcie technologiczne oraz zbieranie doniesień pochodzących od społeczeństwa;
  • przeciwdziałania korupcji – zajmuje się analizą procedur obowiązujących w działach administracji publicznej oraz prywatnych przedsiębiorstwach, w celu przeciwdziałania i eliminacji potencjalnych praktyk korupcyjnych;
  • edukacji społecznej – podnosi świadomość społeczną na temat szkód, jakie wyrządza korupcja, oraz dba o społeczne wsparcie w walce przeciwko temu zjawisku;
  • administracyjny – odpowiedzialny także za kwestie personalne, w tym za rekrutację;
  • szkoleń – zajmuje się organizacją szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji personelu.

Siedziba DCEC znajduje się w stolicy kraju, Gaborone.

Directorate on Corruption and Economic Crime

do góry