Nawigacja

na świecie

BHUTAN - ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས།

ངན་ད་བཀག་ོམ་ན་ཚོགས།– Komisja Antykorupcyjna w Bhutanie została ustanowiona na mocy dekretu królewskiego z dnia 31 grudnia 2005 r., by przeciwdziałać wzrostowi korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, jeśli tylko w jego działalność zaangażowane są środki pochodzące z budżetu państwa. Był to akt wykonawczy do ustawy antykorupcyjnej z 2006 r. Komisji zagwarantowano pełną organizacyjną, funkcjonalną i finansową niezależność.

Komisja składa się z przewodniczącego i 2 komisarzy. Do dyspozycji ma sekretariat ze stojącym na jego czele sekretarzem, któremu podlegają wszelkie struktury organizacyjne niższego szczebla. Troje członków Komisji jest wyznaczanych przez króla spośród osób nominowanych wspólnie na te stanowiska przez premiera, prokuratora generalnego, marszałków obu izb parlamentu oraz szefa partii opozycyjnej. Ich kadencja trwa 5 lat, bez możliwości reelekcji. Sekretariat jest odpowiedzialny za pomoc w nadzorowaniu dochodzeń prowadzonych przez Komisję, zapewnienie przepływu informacji, koordynowanie współpracy z wszelkimi podmiotami zaangażowanymi w walkę z korupcją oraz promowanie postaw antykorupcyjnych w społeczeństwie.

Ustawowo Komisja została upoważniona do:

 • podejmowania wszelkich koniecznych kroków służących zapobieganiu i walce z korupcją;
 • wszczynania śledztwa z własnej inicjatywy w przypadku podejrzenia o planowaniu aktu korupcji lub zaistnienia korupcji;
 • prowadzenia dochodzenia w sprawie osób oskarżonych o korupcję Bhutanie, a przebywających za granicą, lub w sprawie obcokrajowców przebywających na terytorium Bhutanu, a oskarżonych o korupcję w ich krajach pochodzenia;
 • przeprowadzania inspekcji, także bez uprzedniego powiadomienia, wnioskowania o udostępnienie dokumentów bądź ich kopii i udzielenie informacji;
 • przeprowadzania lub zlecania przeprowadzenia dochodzenia bądź każdej innej czynności w celu zbadania legalności czynności administracyjnej, bądź postępowania w stosunku do instytucji publicznej lub państwowej albo osoby fizycznej;
 • badania legalności oraz poprawności każdego aktu prawa, który wiąże się z przekazaniem prawa własności;
 • składania do sądu wniosku odwołującego lub unieważniającego każdą decyzję bądź dokument, w którym urzędnik wyraził zgodę na przekazanie prawa własności lub zysków w sprzeczności z obowiązującym prawem, bądź na szkodę skarbu państwa;
 • badania praktyk i procedur obowiązujących w państwowych jednostkach organizacyjnych w celu zrewidowania tych, które zwiększają prawdopodobieństwo narażenia na korupcję;
 • sporządzania czarnej listy krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw niedopuszczonych do udziału w przetargach publicznych ze względu na występującą w nich korupcję;
 • unieważnienia każdego kontraktu, udzielonej licencji, dzierżawy;
 • monitorowania procesu wdrażania krajowej strategii antykorupcyjnej przez jednostki państwowe i prywatne.

Każda osoba ma prawo złożyć do Komisji doniesienie o popełnieniu lub zamiarze popełnienia czynu korupcyjnego, które następnie zostanie poddane rozpatrzeniu.

Ze swej działalności Komisja corocznie sporządza raport, który przedstawiany jest królowi, premierowi i parlamentowi.

Siedziba Komisji mieści się w Thimphu, stolicy Bhutanu.


ངན་ ད་བཀག་ ོམ་ ན་ཚོགས།

do góry