Nawigacja

na świecie

BELGIA - Office Central pour la Répression de la Corruption

Office Central pour la Répression de la Corruption (OCRC) – Centralne Biuro Zwalczania Korupcji w obecnym kształcie funkcjonuje w wyniku gruntownej reformy systemu ochrony porządku publicznego z 2001 r. Podlega Belgijskiej Federalnej Policji Sądowej. Jego jurysdykcja rozciąga się na całym terytorium kraju. Biuro może podejmować dochodzenia w przypadku każdego podejrzenia o korupcję na dużą skalę. Głównym zadaniem OCRC jest badanie skomplikowanych przestępstw korupcyjnych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym oraz wszelkich powiązanych przypadków złamania prawa (nadużycie zajmowanego stanowiska, sprzeniewierzenie funduszy publicznych). W tym celu Biuro zatrudnia wielu specjalistów z różnych dziedzin, by skutecznie wypełniać swoją misję.

Pomimo że początków OCRC można doszukiwać się w działającej od 1910 r. Najwyższej Komisji Kontroli (CSC), Biuro powołano do życia jako pełnoprawną służbę na mocy ustawy z 17 lutego 1998 r. Warto zauważyć, że nie była to w pełni nowa instytucja, gdyż powstała z transformacji już istniejących struktur.

Belgijską politykę antykorupcyjną określa Federalny Plan Bezpieczeństwa. Zwraca on szczególną uwagę na szkodliwe rezultaty korupcji (zagroże-nie dla demokracji, zaburzenie funkcjonowania rynków), a działania zmierzające do walki z korupcją organizuje wokół dwóch sfer. Z jednej strony zmierza do przyjęcia całościowego, multidyscyplinarnego podejścia do korupcji, opartego na działaniach prewencyjnych i ściganiu. Z drugiej strony postuluje skoordynowanie działań wszystkich instytucji państwowych. Priorytet przyznano walce z korupcją w procesie zamówień publicznych.

Rządowe rozporządzenie z 16 marca 1999 r. precyzuje, iż wszelkie dochodzenia w sprawach o korupcję oraz inne skomplikowane przestępstwa istotne z punktu widzenia społeczeństwa powinny zostać przekazane Biuru, nawet jeśli sprawy te leżą w gestii innych służb. Odstąpić od tej zasady można decyzją prokuratury. Do kompetencji OCRC (poza wspomnianymi złożonymi dochodzeniami o korupcję) należy:

  • wspieranie terenowych oddziałów policji federalnej w prowadzeniu ich dochodzeń o korupcję,
  • prowadzenie lub wsparcie dochodzeń w sprawach przestępstw związa-nych z zamówieniami publicznymi bądź udzielaniem subsydiów oraz z nadużyciem zajmowanego stanowiska,
  • analizowanie specjalistycznej dokumentacji.

OCRC zatrudnia około 60 funkcjonariuszy. Działają oni w ramach 2 sekcji organizacyjnych: zamówień publicznych oraz oszustw finansowych. Biuro kierowane jest przez szefa, który przy pomocy swojego sekretariatu oraz naczelników sekcji koordynuje jego działalność. Od czasu reformy z 1998 r., zespalającej różne służby policyjne w jedną policję federalną, wszyscy funkcjonariusze policji federalnej posiadają ten sam status oraz podlegają tym samym zasadom rekrutacji.

Siedziba ORCC znajduje się w Brukseli.

Office Central pour la Répression de la Corruption

do góry