Nawigacja

na świecie

BANGLADESZ - Anti-Corruption Commission

Anti Corruption Commission (ACC) – Komisja Antykorupcyjna została utworzona na mocy ustawy z 23 lutego 2004 r. Gdy rozpoczęła swoją działalność 8 miesięcy później, zastąpiła działające od 1957 r. Bureau of Anti-Corruption (Biuro Antykorupcyjne). Ostateczny kształt został Komisji nadany po reformie przeprowadzonej w lutym 2007 r. Komisja jest niezależnym, samorządnym i neutralnym ciałem. Składa się z 3 komisarzy, których powołuje prezydent na wniosek Selekcyjnego Komitetu. Ich kadencja trwa 4 lata. Komisji podlega sekretarz, który nadzoruje pracę 6 dyrektorów generalnych, ci z kolei dowodzą delegaturami rozlokowanymi w każdej z 6 prowincji Bangladeszu.

Do zadań Komisji należy monitorowanie oraz zwalczanie zjawiska korupcji. Pierwsze realizowane jest poprzez identyfikowanie miejsc szczególnie narażonych na korupcyjny proceder i naprawianie luk w systemie obowiązujących procedur. Drugi cel osiągany jest poprzez ściganie.

Plan Strategiczny wyznacza 3 rodzaje działalności Komisji: zwalczanie korupcji poprzez efektywne ściganie oraz zapobieganie korupcji na dwa sposoby – dzięki uniemożliwieniu zaistnienia zjawiska poprzez przegląd i doskonalenie prawodawstwa, obowiązujących procedur itp. oraz poprzez system edukacji antykorupcyjnej. Do funkcji Komisji należą:

 • prowadzenie dochodzeń i badanie przypadków korupcji;
 • na podstawie dokonanych ustaleń wnoszenie spraw do sądu oraz ich prowadzenie;
 • w przypadku podejrzenia o korupcję – wszczynanie śledztwa z własnej inicjatywy bądź na wniosek osoby pokrzywdzonej lub innej;
 • wykonywanie każdej czynności, która jest przypisana ustawowo Komisji i ma związek ze zwalczaniem korupcji;
 • badanie przepisów każdej ustawy pod względem zapobiegania korupcji i przedstawianie prezydentowi propozycji dotyczących ich implementacji;
 • badanie zjawiska korupcji, opracowywanie strategii jej zapobiegania oraz przedstawianie prezydentowi rekomendacji w sprawie kroków, które należałoby przedsięwziąć, opierając się na wynikach badań;
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie walki z korupcją oraz wzmacnianie postaw antykorupcyjnych;
 • organizowanie wykładów, warsztatów, sympozjów na tematy wchodzące w zakres działalności Komisji;
 • ustalanie przyczyn korupcji w społeczno-gospodarczych warunkach panujących w Bangladeszu i przygotowywanie prezydentowi propozycji niezbędnych działań;
 • ustalanie procedury prowadzenia dochodzeń, wnoszenia spraw do sądu;
 • wykonywanie każdej innej działalności uznanej za niezbędną w procesie walki z korupcją.

Komisja postrzega siebie jako jeden z czterech elementów utrzymywania korupcji w ryzach. Pozostałymi trzema są: system prawny, sądownictwo oraz administracja.

Siedziba Komisji mieści się w Dhace.

Anti Corruption Commission

do góry