Nawigacja

na świecie

ARMENIA - Komisja Antykorupcyjna

Działająca w Armenii Komisja Antykorupcyjna została powołana do życia dekretem prezydenta z 10 czerwca 2004 r. Zgodnie ze statutem, jest ona organem odpowiedzialnym za wsparcie wdrażania i realizacji polityk antykorupcyjnych miejscowych władz. Nie jest zatem instytucją bezpośred-nio realizującą działania zmierzające do zapobiegania lub zwalczania prze-stępczości korupcyjnej.

Poza pomocą w realizacji poszczególnych polityk, Komisja koordynuje realizację strategii antykorupcyjnych przez odpowiednie podmioty, koordy-nuje prace nad programami antykorupcyjnymi w poszczególnych resortach, jak również bada przedłożone jej propozycje zmian. Ponadto, organ ten współpracuje w walce z korupcją z partnerami ze szczebla lokalnego i mię-dzynarodowego.

Na czele Komisji stoi premier. Pozostali jej członkowie to wicemarszałek parlamentu, szef rządowej administracji, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, asystent prezydenta ds. przeciwdziałania korupcji, prezes banku centralnego, prezes urzędu ds. ochrony konkurencji, prezes izby kontroli oraz dyrektor funkcjonującej przy prezydencie służby nadzoru. Komisja zgodnie z prawem powinna zbierać się przynajmniej 8 razy do roku.

Ten sam prezydencki dekret z 10 czerwca 2004 r. ustanowił podległy Komisji Komitet Monitorujący. Jego podstawowym zadaniem jest: monito-rowanie wdrażania na bieżąco realizowanej strategii antykorupcyjnej, co obejmuje analizowanie, czy realizuje ona międzynarodowe zobowiązania kraju oraz zagraniczne wytyczne; monitorowanie realizacji resortowych, cząstkowych strategii oraz formułowanie propozycji nowych bądź uspraw-nienia obowiązujących mechanizmów antykorupcyjnych, które następnie są przedkładane Komisji do zatwierdzenia. Ponadto, w związku z tym, iż organizacje pozarządowe mają w Komitecie swoich przedstawicieli, angażuje on do walki z korupcją media oraz społeczeństwo.

Komitet Monitorujący tworzą: asystent prezydenta ds. przeciwdziałania korupcji jako jego przewodniczący, po jednym przedstawicielu partii poli-tycznych obecnych w parlamencie, przewodniczący delegacji Armenii przy GRECO (Grupa Państw przeciwko Korupcji), sekretarz Komisji ds. Reformy Sektora Publicznego, przedstawiciel administracji rządowej oraz przedstawi-ciele organizacji pozarządowych – reprezentant Transparency International Armenia, jako stały przedstawiciel, oraz po jednym reprezentancie innych organizacji nominowanych przez partie parlamentarne (ich kadencja w Komitecie trwa rok). Komitet zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.

Komisja Antykorupcyjna

do góry