Nawigacja

na świecie

AUSTRALIA - Independent Commission Against Corruption

Independent Commission Against Corruption (ICAC) – Niezależna Komisja do Walki z Korupcją powstała w 1988 r. na mocy ustawy o Niezależnej Komisji do Walki z Korupcją w celu badania i minimalizowania korupcjiw sektorze publicznym w Nowej Południowej Walii. Niezależność Komisji wyraża się w tym, iż żadne jej przedsięwzięcia, nawet prowadzone przez nią dochodzenia, nie podlegają decyzjom polityków, biurokratów, jakiejkolwiek partii politycznej bądź rządu. W przeciwieństwie do innych organizacji finansowanych z budżetu, ICAC nie jest podporządkowana żadnemu ministrowi.

Odpowiada przed mieszkańcami Nowej Południowej Walii poprzez Parlamentarną Komisję ds. ICAC. Niezależność ta jest konieczna, by społeczeństwo miało pewność, iż Komisja nie ulega bieżącym naciskom politycznym.

Ustawa nadała Komisji specjalne uprawnienia, zwłaszcza w sferze gromadzenia informacji, niejednokrotnie przekraczające te, które posiada policja. Może ona zażądać od organów sektora publicznego udostępniania informacji i dokumentów. Oficerowie ICAC mogą, po specjalnym pisemnym upoważnieniu, dokonywać przeszukań, inspekcji oraz kopiować dokumentację czy dokonywać podsłuchów.

Trzema głównymi zadaniami Komisji są: prowadzenie dochodzeń i ujawnianie przypadków korupcji, aktywne jej przeciwdziałanie oraz edukowanie społeczeństwa i sektora publicznego.

ICAC walczy z korupcją:

 • uderzając w poważne i systematyczne przejawy korupcji oraz w obszary podatności na korupcję w sektorze publicznym Nowej Południowej Walii;
 • ustalając fakty i przekazując sprawy odpowiednim organizacjom w celu rozważenia postawienia winnych w stan oskarżenia oraz podjęcia działań dyscyplinarnych i prewencyjnych;
 • zalecając zmiany systemowe mające na celu uniemożliwienie powtórnych aktów korupcji;
 • prowadząc przesłuchania i wydając raporty ze swoich dochodzeń.

ICAC minimalizuje korupcję:

 • udzielając porad i wskazówek organizacjom z sektora publicznego;
 • umacniając w każdej agencji sektora publicznego poczucie odpowiedzialności za minimalizowanie korupcji;
 • zniechęcając do korupcji poprzez dochodzenia i ujawnianie jej przypadków;
 • promując atmosferę dobrych praktyk w celu zachęcenia agencji i osób z sektora publicznego do walki z korupcją.

Chociaż ICAC rozpatruje wszystkie zgłoszenia o korupcji, jakie otrzymuje, może reagować jedynie na raporty o korupcji:

 • w którą zamieszani są urzędnicy publiczni lub która dotyczy tych urzędników albo organizacji sektora publicznego;
 • która jest równoznaczna z nieuczciwym lub nierzetelnym wykonywaniem funkcji urzędnika publicznego;
 • która jest wystarczająco poważna, by stanowić przestępstwo karne lub dyscyplinarne, albo gdy może ona stanowić powód zwolnienia.

Ustawa o Niezależnej Komisji do Walki z Korupcją z 1988 r. szczegółowo wyjaśnia znaczenie terminów: „zachowanie korupcyjne”, „władza publiczna” oraz „urzędnik publiczny”. Do organizacji sektora publicznego należą departamenty rządu stanowego, oficjalne agencje, szkoły i uniwersytety, szpitale i miejscowe ośrodki służby zdrowia oraz rady lokalne. Wszystkie osoby pracujące w parlamencie, departamentach rządowych, w strukturach władz oficjalnych i radach lokalnych w Nowej Południowej Walii, jak również sędziowie pokoju, sędziowie i politycy, są urzędnikami publicznymi.

ICAC jest upoważniona do prowadzenia dochodzenia w każdej sprawie związanej z korupcją w sektorze publicznym na terenie Nowej Południowej Walii. Przyjmuje i analizuje skargi od członków społeczeństwa oraz urzędników publicznych, a także raporty przygotowane przez dyrektorów generalnych organizacji z sektora publicznego. Przeprowadza również badania mające na celu wskazanie obszarów szczególnie zagrożonych korupcją. Posiada szerokie uprawnienia do prowadzenia dochodzeń oraz może prowadzić przesłuchania w celu uzyskania dowodów korupcji. ICAC nie bada działalności sektora prywatnego ani działalności przestępczej, z wyjątkiem przypadków, w których dochodzi również do korupcji w sektorze publicznym. Nie posiada uprawnienia do wnoszenia oskarżenia przeciwko osobom fizycznym, może jednak wskazywać Prokuratorowi Generalnemu osoby, które powinny zostać postawione w stan oskarżenia za przestępstwo karne. ICAC działa na rzecz zminimalizowania korupcji, udzielając porad, informacji, środków i organizując szkolenia dla organizacji z sektora publicznego, w celu zaradzenia już istniejącym i potencjalnym problemom. Pomaga także organizacjom w unikaniu zagrożeń korupcją.

ICAC uważnie bada wszelkie otrzymane skargi i raporty. Następnie rozstrzyga, czy przekazać sprawę organizacji, której skarga dotyczy, podjąć własne dochodzenie czy zainicjować działania prewencyjne i edukacyjne.

Siedziba ICAC mieści się w Sydney.

Independent Commission Against Corruption

do góry