Nawigacja

na świecie

Tiri jest niezależną pozarządową organizacją działającą we współpracy z rządami, przedsiębiorcami i organizacjami obywatelskimi w celu wypracowania praktycznych sposobów, aby zasady rzetelności i uczciwości wcielić w życie.

Organizacja powstała w październiku 2003 roku z inicjatywy Jeremy'ego Pope i Fredrika Galtunga, 2 spośród założycieli Transparency International. Jednakże jest dziełem szerszego grona osób od lat 90-tych XX wieku zaangażowanych w zwalczanie korupcji, podnoszenie poziomu świadomości w społeczeństwie oraz ustanawianie standardów działania. Wyrosła z przekonania, że wraz z przyjęciem Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji znaczącej jakościowej zmianie uległy okoliczności przeprowadzania reform w zakresie przejrzystości w administracji. Walka z korupcją wymaga już nie budowania świadomości, że takie zagrożenie istnieje i walka z nim jest konieczna, ale praktycznego zastosowania zdobyte o nim wiedzy i ustanowienia szerokie, międzynarodowej platformy współpracy, zdecydowanej zwalczać je zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych.

W opinii Tiri uczciwość jest nieodzownym składnikiem zrównoważonego rozwoju, zagwarantowania przestrzegania praw człowieka, wzmocnienia demokracji i zmniejszenia skali biedy. Aby osiągnąć te cele organizacja dąży do podniesienia standardów działania w konkretnych instytucjach poprzez tworzenie i promowanie rozrostu sieci współdziałających liderów przemian, ekspertów oraz praktyków wspartych przez wiarygodne i obiektywne dane.

Zasadnicza strategia działania Tiri została wypracowana w 2003 roku po konsultacjach z ekspertami i organizacjami działającymi na polu walki z korupcją, przejrzystości i reform administracyjnych. Zakłada ona wspieranie inicjatyw na bazie 4 głównych wartości:

 • kształcenia w organizowaniu się,
 • trwałości,
 • adekwatności do skali przedsięwzięcia,
 • mierzalności efektów.

Na ich bazie wypracowywane są mniejsze lub większe programy pomocy w reformach administracyjnych i w antykorupcyjnej infrastrukturze adresowane do rządów, biznesu, organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Tiri wypracowało 3 sztandarowe inicjatywy:

 • Sieć Edukacyjna w kwestii Rzetelności Administracji - organizuje sieć uczelni wyższych prowadzących kursy z przejrzystości administracji publicznej i wprowadzania reform,
 • Sieć na rzecz Odbudowy Przejrzystości - pomyślana jako program odbudowy infrastruktury antykorupcyjnej w państwach, w których toczyły się konflikty,
 • integrity@work - interaktywny program podnoszenia kompetencji z dziedziny przejrzystości w sektorze publicznym.

 

 • Tiri ma 2 główne organy: Zarząd odpowiedzialny za prowadzenie bieżącej polityki organizacji oraz odpowiedzialną przezd Zarządem Radę Członków złożoną z przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład Tiri, a która proponuje kwestie, które należałoby podjąć w dłuższej perspektywie.

  Siedziba organizacji znajduje się w Londynie. Jej nazwa ma wywodzić się z maoryskiego słowa, które oznacza sianie dla dobra przyszłych pokoleń lub ochronę społeczności poprzez usuwanie tabu.


  Tiri
 • do góry