Nawigacja

na świecie

United Nations Development Programme

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme, UNDP) - inicjatywa Global Compact to inicjatywa byłego Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, przedstawiona w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku, adresowana do przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu na całym świecie. Stanowi ona wezwanie, aby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Global Compact opiera się na założeniu, iż poprzez stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności, środowiska biznesowe mogą w znaczącym zakresie uczestniczyć w rozwiązywaniu palących problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji oraz przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki.

Global Compact nakłania firmy do przyjęcia i stosowania w swojej działalności 10 fundamentalnych zasad:

Prawa Człowieka

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.<

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydują się na przystąpienie do Global Compact, obejmują m.in.:

  • Bycie częścią ważnej inicjatywy społecznej i gospodarczej o zasięgu światowym;
  • Utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy, jako instytucji nieobojętnej na najważniejsze problemy i wyzwania dotyczące rozwoju gospodarczego na świecie, postępującej w sposób uczciwy i odpowiedzialny w kwestiach społecznych;
  • Zwiększenie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez włączenie wymiaru społecznego do wizji firmy oraz stosowanie odpowiedzialnych społecznie strategii i praktyk;
  • Nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów oraz podejmowanie współpracy z innymi, postępującymi wobec tych samych reguł przedsiębiorstwami, a także instytucjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami pracowniczymi i międzynarodowymi, co umożliwia wymianę różnorodnych doświadczeń;
  • Współpracę z agendami ONZ, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy, Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego;
  • Uczestnictwo w powszechnej debacie dotyczącej najważniejszych problemów dzisiejszego świata, np. problemu korupcji.

Global Compact jest szerokim forum, otwartym na uczestnictwo jak największej liczby zarówno małych, średnich jak i wielkich przedsiębiorstw z różnych sektorów, a także wszelkich innych organizacji.

Polska siedziba UNDP mieści się w Warszawie.


Global Compact

do góry