Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości ...

System instytucjonalny ochrony interesów finansowych UE w Polsce


Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE (powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE).

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, w tym:

 

 1. koordynacja działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej;
 2. analizowanie czynników sprzyjających powstawaniu nieprawidłowości godzących w interesy finansowe Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
 3. przygotowywanie propozycji zapewniających skuteczną i prawidłową wymianę informacji między właściwymi organami administracji rządowej, w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania naruszeń interesów finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
 4. zapewnienie bieżącej, prawidłowej wymiany informacji między właściwymi organami administracji rządowej, w tym informacji specjalistycznych i ekspertyz, mających na celu zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie naruszeń interesów finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. gromadzenie i weryfikowanie uzyskanych dokumentów i innych materiałów pomocnych w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań związanych z ochroną interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
 7. inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
 8. rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów - w zakresie ochrony interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

 

 Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE (GAFU)

Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE wykonuje powierzone mu zadania za pomocą Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę RP lub UE utworzonego na podstawie zarządzenia nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r. (zmienionego zarządzeniem nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2006 r.). Pełnomocnik jest jednocześnie przewodniczącym Zespołu na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia z 2006 r. Stosownie do § 4 ust. 3 zarządzenia z 2006 r. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może powoływać grupy robocze do opracowania poszczególnych zagadnień należących do zakresu zadań Zespołu.
Obecnie działają następujące grupy robocze:

   1. Grupa Robocza ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w związku z finansowaniem Wspólnej Polityki Rolnej;
   2. Grupa Robocza ds. zwalczania przemytu papierosów;
   3. Grupa Robocza ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie wykorzystania funduszy unijnych;
   4. Świętokrzyska Grupa Robocza ds. przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych;
   5. Wielkopolska Grupa Robocza do Spraw Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Nieprawidłowościom i Przestępstwom na Szkodę Interesów Finansowych Unii Europejskiej na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej jako AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service)

Zadania AFCOS, wynikające z ochrony interesów finansowych UE polegają na:

   1. 1) współpracy oraz wymianie informacji z instytucjami UE i RP w zakresie ochrony finansowych interesów UE, w szczególności z OLAF, w tym:

 •           prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawie ochrony interesów finansowych UE,
 •           raportowaniu nieprawidłowości w wykorzystaniu środków UE do Komisji Europejskiej,
 •           przekazywaniu do Komisji Europejskiej corocznych informacji na podstawie art. 325 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 •           reprezentowaniu Departamentu w pracach sieci OLAF Anti-Fraud Communicators Network (OAFCN),
 •           wdrażaniu umów z koncernami tytoniowymi;

   2. gromadzeniu i analizowaniu informacji dotyczących działań wymierzonych w interesy finansowe RP i UE;
   3. wypracowywaniu stanowisk negocjacyjnych oraz instrukcji na posiedzenia grup roboczych i komitetów Rady UE i Komisji Europejskiej, zajmujących się ochroną interesów finansowych UE oraz udział w ich pracach;
   4. obsłudze merytorycznej i organizacyjnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;
   5. obsłudze techniczno-organizacyjnej oraz biurowej prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz obsłudze grup roboczych powołanych przez ten Zespół, afiliowanych przy Departamencie.

 

 

Źródło: mf.gov.pl

 


 

do góry