Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Regional Anti-corruption Initiative (RAI)

 

Opublikowano 14.04.2009

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

Regional Anti-corruption Initiative - RAI (Regionalna Inicjatywa Antykorupcyjna) wyewoluowała z Inicjatywy Antykorupcyjnej Paktu Stabilizującego (Stability Pact Anti-corruption Initiative, SPAI), sam Pakt zaś był przedsięwzięciem przewidzianym dla państw z regionu Europy Południowo-Wschodniej, który miał umacniać między nimi pokój, demokrację, prawa człowieka oraz ich gospodarki. Inicjatywę powołano do życia w lutym 2000 roku, gdyż korupcję postrzegano jako jedno z głównych zagrożeń dla odbudowy i rozwoju państw regionu. Wraz z przejmowaniem coraz większej odpowiedzialności zarówno za Inicjatywę, jak i za funkcjonowanie Paktu, coraz bardziej się ona usamodzielniała. Państwa członkowskie zobowiązały się zapewnić jej finansową niezależność oraz wybrały Przewodniczącego spośród swoich reprezentantów. W rezultacie tych przemian 9 października przemianowano ją na Regionalną Inicjatywę Antykorupcyjną.

 

Od początku swej działalności służy ona jako platforma dla rządów z regionu, lokalnych i międzynarodowych organizacji obywatelskich, organizacji pomocowych oraz instytucji międzynarodowych do podejmowania wspólnych działań nakierowanych na zwalczanie korupcji w Europie Południowo-Wschodniej. Ma ona działaniom antykorupcyjnym nadawać dodatkowy impet poprzez poprawę ich koordynacji i zaangażowanie w nie najwyższych szczebli władzy.

 

Dla optymalizacji skuteczności podejmowanych działań RAI prezentuje multidyscyplinarne podejście do walki z korupcją. Opierają się one na 5 filarach:

 

  • przyjęcie i wdrożenie międzynarodowych instrumentów antykorupcyjnych oraz wdrożenie porozumień regionalnych,
  • promocja dobrych rządów i rzetelnej administracji publicznej,
  • umacnianie krajowych procesów stanowienia prawa i promocja rządów prawa,
  • promocja przejrzystości i rzetelności w działalności biznesowej,
  • promocja aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie świadomości społecznej.

 

Na ich bazie formułowane są cele ogólne, które publikowane są w każdorazowym, ogłaszanym co 2 lata Planie Pracy. Obecny przewidziany jest na lata 2008-2009.

 

Głównym organem Inicjatywy jest Grupa Kierująca, będąca ciałem decyzyjnym. W jej skład wchodzą wysocy przedstawiciele państw regionu, innych państw, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych, które do Inicjatywy przystąpiły. Spotkania odbywają się przynajmniej raz do roku. Wybiera ona także Przewodniczącego, który pełni funkcje reprezentacyjne. Ciałem wykonawczym jest natomiast Sekretariat, sprawujący obsługę administracyjną Grupy. Ponadto pełni funkcje koordynacyjne oraz pomaga państwom członkowskim w podjęciu takich kroków, które przysłużą się wypełnieniu kryteriów członkowskich w Unii Europejskiej w ramach jej III filaru.

 

Siedzibą RAI jest Sarajewo w Bośni i Hercegowinie.

 Regional Anti-corruption Initiative

do góry