Nawigacja

Instytucje zaangażowane

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska

 

Opublikowano 9.12.2008

oprac. Wydział Informacji Antykorupcyjnej DP CBA

 

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska została utworzona przez osoby działające na różnych płaszczyznach życia społecznego: pracowników naukowych szkół wyższych, przedsiębiorców, menedżerów, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów, studentów i uczniów.

Impulsem dla powstania Fundacji były następujące po sobie wydarzenia, obnażające jakość życia publicznego w Polsce, słabość społeczeństwa obywatelskiego i małą odpowiedzialność obywateli w sferze publicznej. Naprawa państwa, sanacja relacji między obywatelami a władzą, a także polepszenie statusu materialnego Polaków wymagają – zdaniem przedstawicieli Fundacji – głębokich zmian instytucjonalnych, do których nie dojdzie bez ciężkiej pracy obywateli, działających zarówno indywidualnie, jak i zorganizowanych.

Fundacja jest instytucją non-profit. Zakres działań podejmowanych przez nią zależy od zaangażowania osób, firm i organizacji, które włączają się w realizację podjętych przez Fundację projektów.

Fundacja realizuje następujące cele:

 • działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i Europie;
 • działanie na rzecz poprawy prawa stanowionego w Polsce i jakości jego stosowania;
 • budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przez wspomaganie powstawania dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości;
 • wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli;
 • polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi;
 • upowszechnia wychowanie, edukację i naukę w szczególności prawa;
 • integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego;
 • ochrona praw człowieka w szczególności: niezbywalnej godność człowieka, własności, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prywatności, prawa do informacji publicznej;
 • prowadzenie studiów nad prawem i jego społecznymi uwarunkowaniami;
 • promocja wiedzy o aksjologicznych podstawach prawa i funkcjach prawa w życiu społecznym;
 • świadczenie pomocy społecznej;
 • promocja wiedzy o kulturze narodowej i europejskiej.

{PODZIEL}

Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:

 • przygotowywanie i realizację obywatelskich inicjatyw prawodawczych;
 • wspieranie badań nad jakością i skutkami obowiązującego prawa;
 • działania na rzecz ekonomicznej analizy prawa i popularyzowanie wyników takich analiz;
 • organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich;
 • działalność wydawniczą;
 • organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, zlotów, debat publicznych, wieców;
 • udzielanie pomocy w powstawaniu nowych fundacji i stowarzyszeń;
 • koordynację działań i wspomaganie współpracy innych stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów;
 • organizowanie nieodpłatnej informacji prawnej;
 • uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych w szczególności edukacji prawnej;
 • współpracę z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi;
 • udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;
 • monitoring obowiązujących regulacji prawnych;
 • prowadzenie poradnictwa dla bezrobotnej młodzieży, w szczególności opracowywanie i promowanie programów aktywnego zwalczania bezrobocia;
 • utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i państwowymi ośrodkami pomocy społecznej, współpracę z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej, fundowanie stypendiów;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi;
 • wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
 • organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska

do góry