Nawigacja

Ściągawka z demokracji

Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce

Dokument jest streszczeniem raportu z badań przeprowadzonych pod redakcją Pani Krystyny E.Siellawy - Kolbowskiej na przełomie lat 2007/2008 przez Instytut Spraw Publicznych.

Analizie poddano instytucje centralne, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe zaangażowane w budowę aktywnej obywatelskiej edukacji w obu krajach oraz wdrożone przez nie programy i rozwiązania.

Twórcy raportu wychodzą od konstatacji, iż w obu państwach podobnie definiuje się pojęcie kształcenia obywatelskiego oraz przyświecające mu cele. W dalszej jednak części zaznaczane są różnice w podejściu do zagadnienia, jednakże niekoniecznie mają one charakter wartościujący. W podsumowaniu sformułowano postulaty dalszego zacieśnienia współpracy między specjalistami w dziedzinie edukacji obywatelskiej z Polski i Niemiec oraz potrzeby stworzenia nowych prawno - instytucjonalnych ram kształcenia przedmiotu w Polsce.

 

Pobierz

do góry