Nawigacja

Raporty sytuacyjne

Inicjatywy antykorupcyjne NIK

Narzędzia, w jakie ustawodawca wyposażył Najwyższą Izbę Kontroli, pozwalają jej inicjować niezbędne zmiany w prawie. Większość obowiązujących przepisów antykorupcyjnych nie weszłaby w życie bez udziału NIK. Aktywna działalność Izby w obszarze walki z korupcją została doceniona m.in. przez Transparency International.

NIK przy każdej kontroli promuje praktyki antykorupcyjne. Do kanonu takich praktyk należą: jawność postępowania w kontekście zamówień publicznych, ograniczenie dowolności postępowania funkcjonariuszy publicznych, zasada wielu oczu, rotacyjność na stanowiskach decyzyjnych, eliminowanie konfliktu interesów oraz wzmacnianie kontroli wewnętrznej.


Dzięki wnioskom de lege ferenda NIK może także wskazywać na potrzebne zmiany w prawie. Większość obowiązujących przepisów antykorupcyjnych nie weszłaby w życie bez udziału Najwyższej Izby Kontroli. Konkretnym przykładem działań Izby w walce z korupcją są zmiany w kodeksie karnym dotyczące złamania tzw. zmowy milczenia między korumpującym a korumpowanym.

NIK przyczyniła się do przyjęcia Ustawy o zamówieniach publicznych wraz z zasadą jawności zawieranych kontraktów. Za sprawą NIK wprowadzono tzw. ustawę kominową, ograniczającą nadmierne wynagrodzenia w spółkach państwowych. Przyjęto zasadę jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych, a także zakaz sponsorowania policji przez prywatne podmioty.

Kontrole NIK przyniosły także istotne zmiany dla zwykłych obywateli. Mowa np. o wprowadzeniu taryfikatora wysokości mandatów drogowych czy zakazie mandatów gotówkowych. To także dzięki interwencji Izby istnieje możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy w obecności osób trzecich, a każde podejście do niego jest nagrywane.

Aktywna działalność Izby w obszarze walki z korupcją w połączeniu z przejrzystością funkcjonowania i niezależnością prowadzenia kontroli zostały docenione przez Transparency International. W zeszłorocznym raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce Izbie przyznano 88 punktów na 100 możliwych. To najlepsza ocena spośród tych, jakie uzyskały polskie instytucje państwowe.


Źródło: nik.gov.pl


Zobacz artykuł na stronie NIK

 

 

do góry