Nawigacja

Raporty sytuacyjne

NIK na posiedzeniach komisji sejmowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010 wraz z analizą NIK oraz sprawozdanie z działalności Izby za ubiegły rok to dokumenty, które rozpatrywały i opiniowały w czerwcu prawie wszystkie komisje sejmowe.

Każdego roku Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak publiczne instytucje wydatkują pieniądze. Kontrola budżetowa to największe przedsięwzięcie NIK. Inspektorzy sprawdzają niemal 400 instytucji, które korzystają z publicznych środków. Efektem ich pracy jest Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej - dokument podsumowujący ustalenia kontrolerów. Ponadto NIK wydaje opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za wykonanie budżetu.


Zanim jednak Prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawi oba dokumenty na plenarnym posiedzeniu Sejmu, Marszałek przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz z analizą do rozpatrzenia Komisji Finansów Publicznych. Poszczególne części sprawozdań rozpatrują także właściwe komisje sejmowe, które przedkładają Komisji Finansów Publicznych (FPB) swoje stanowiska.  Coroczne Sprawozdanie z działalności NIK musi także przejść proces opiniowania. Prezydium Sejmu po otrzymaniu dokumentu przesyła go do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Sprawozdanie może zostać przekazane do ustosunkowania się właściwym komisjom sejmowym. W czerwcu sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z analizą oraz sprawozdanie z  działalności NIK rozpatrywały m.in. sejmowe komisje infrastruktury, gospodarki, innowacyjności i nowoczesnych technologii, rolnictwa i rozwoju wsi,  spraw zagranicznych, sprawiedliwości i praw człowieka, skarbu państwa, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Na czerwcowych posiedzeniach komisji sejmowych nie zabrakło także innych raportów NIK. Przedstawiciele Izby zaprezentowali szczegółowe ustalenia kontroli dotyczące m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego, działalności samorządowych kolegiów odwoławczych czy prawidłowości postępowań kontrolnych i podatkowych. W sumie w czerwcu odbyło się blisko 100 posiedzeń komisji sejmowych z udziałem przedstawicieli NIK.
 

Źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

do góry