Nawigacja

Retrospekcje

Apelacja skazanego na śmierć

Sprawa Zhang Guoronga jest kazusem do dziś rozpatrywanym na wydziałach prawa chińskich uniwersytetów. 22 grudnia 1989 roku apelacją skazanego na karę śmierci Guoronga zajął się Sąd Najwyższy.

62-letni Zhang był wicedyrektorem Biura Spraw Zagranicznych. 16 września 1989 roku został aresztowany. Proces o przyjęcie łapówek został zainicjowany przez Miejską Ludową Prokuraturę w Wuhan i toczył się przed Bezpośrednim Miejskim Sądem Ludowym.

W aktach, które trafiły do sądu apelacyjnego czytamy:

"W czasie, gdy oskarżony był zastępcą dyrektora biura spraw zagranicznych Rządu Ludowego okręgu Hanyang w Wuhan, był odpowiedzialny za Biuro ds. Zaludnienia Miejskiego. Wykorzystywał on swój urząd w procesie zatrudniania personelu w obszarach górskich i wiejskich, przydzielając ich z powrotem do obszarów miejskich, a także zapewniając odpowiednie meldunki. W zamian za to żądał i otrzymał łapówki od 165 aplikantów pochodzących z 55 rodzin. Łącznie, od lipca 1986 do marca 1989 roku otrzymał  228,400 juanów RMB (48 tysięcy 263 dolarów) i 100 dolarów amerykańskich.

Po ujawnieniu sprawy, odzyskano pieniądze i inne rzeczy o łącznej wartości co najmniej 120 tysięcy juanów.

Powyższe fakty mają odzwierciedlenie w dowodach potwierdzonych na piśmie, jak również w dowodach rzeczowych oraz w zeznaniach świadków, które potwierdził też sam oskarżony.

Miejski Bezpośredni Sąd Ludowy uznał, że oskarżony Zhang Guorong wykorzystywał sprawowany urząd, żądał łapówek oraz je przyjmował. Czyny te podlegają pod przestępstwo akceptowania łapówki, określone w paragrafie I artykułu 185 Kodeksu Karnego Chińskiej Republiki Ludowej. Ponieważ wartość żądanych i akceptowanych łapówek była znacznej wartości, a okoliczności ich otrzymania bardzo poważne, dlatego na podstawie artykułu 5 Przepisów Dodatkowych Komitetu Stałego Krajowego Kongresu Ludowego, dotyczących Przestępstwa Sprzeniewierzeń i Łapownictwa, powinien on być ukarany surowo zgodnie z wytycznymi artykułu 2 paragraf I wyżej wymienionych przepisów.

W oparciu o dokonane czyny przestępcze, Zhang Guorong powinien zostać dożywotnio pozbawiony praw publicznych zgodnie z paragrafem I artykułu 53 Kodeksu Karnego. Wszelki majątek ulega konfiskacie zgodnie z paragrafem 12 we wspomnianych Przepisach Dodatkowych. Opierając się na powyższym 22 grudnia 1989 roku Sąd zdecydował co następuje:

I. Oskarżony Zhang Guorong popełnił przestępstwo przyjęcia łapówki i tym samym zostaje skazany na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze.

II. Nielegalnie uzyskane przez Zhang Guoronga środki pieniężne i inne korzyści, oszacowane na kwotę ponad 120 tysięcy juanów i 100 dolarów amerykańskich ulegają przepadkowi.

Po ogłoszeniu wyroku pierwszej instancji, oskarżony Zhang Guorong złożył odwołanie do Wysokiego Ludowego Sądu Prowincji Hubei powołując się na ujawnienie przez siebie wszystkich czynów kryminalnych, zachowując terminy  określone przez Okręgowy Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższą Prokuraturę Ludową. Przestępcy popełniający takie zbrodnie jak kradzież, przyjęcie łapówki i spekulacje muszą dobrowolnie ujawnić i przyznać się do swoich przestępstw w określonym terminie, okazać skruchę i zwrócić korzyści, a także ujawnić wszelkie inne czyny przestępcze, w ten sposób przysłużyć się, by móc wobec nich zastosować lżejszą karę.

Wyższy Sąd Ludowy Prowincji Hubei, po przeprowadzonym przesłuchaniu uznał jednak, że jedynie po zastosowaniu środków przymusu i w sytuacji, gdy prokuratura uzyskała dowody wskazujące na zaistnienie przestępstwa łapówki, Zhang Guorong wyznał okoliczności przestępstwa, jednocześnie zaprzeczając niektórym z nich. I dlatego jego przypadek nie podlega pod przepis, gdzie wszystkie okoliczności przestępstwa zostały przez sprawcę dobrowolnie wyznane, przez co można mu wymierzyć łagodniejszy wymiar kary w oparciu o okoliczności wymienione przez Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższą Prokuraturę Ludową.

Zhang Guorong przyjął ponad 220 tysięcy juanów. Jedynie 120 tysięcy juanów zostało zwróconych, pozostałe nielegalnie uzyskane 100 tysięcy juanów nadal wymaga odzyskania. Dlatego też jego przypadek nie podlega pod sytuację czynnego zwrotu osiągniętych korzyści. Z całym szacunkiem do sprawy, w której Zhang Guorong złożył apelację uzasadniając przysłużeniem się śledztwu, wyjawieniem innych czynów przestępczych zgodnie z paragrafem I artykuł 4 Komentarza do Procedury Karnej odnośnie spraw dotyczących osób przyznających się do winy i spraw podobnych, wydanego wspólnie przez Najwyższy Sąd Ludowy i Najwyższą Prokuraturę Ludową oraz przez Ministerstwo Porządku Publicznego, zaistnienie przysłużenia się odnosi się do przestępców ujawniających i potępiających poważne czyny kryminalne, albo przestępców ujawniających dużą ilość pomniejszych czynów kryminalnych lub innych, które okazały się prawdziwe.

Sprawa ujawnienia przez Zhang Guoronga przyjęcia przez Shena łapówki, nie może zostać udowodniona, ponieważ brakuje na to wystarczających dowodów. Co do ujawnienia przyjęcia przez Luo 2 tysięcy juanów łapówki, okazało się, że wynikało to z przekupywania przez Zhang Guoronga. Dlatego należy to do ujawnienia własnych przestępstw osoby oskarżonej, a nie przestępstw popełnionych przez inne osoby. Stąd wskazania czynione przez Zhang Guoronga w żaden sposób nie odnoszą się ani do poważnych przestępstw innych przestępców, ani do pomniejszych przestępstw, co mogłoby zostać wzięte za przysłużenie się.

Brak jest powodów do uznania apelacji Zhang Guoronga. Fakty wskazane w wyroku sądu pierwszej instancji są jasne, dowody spójne i wystarczające, zastosowany przepis prawa właściwy, wymierzona kara stosowana, a cały proces praworządny.

Wnioskując jak wyżej, Wyższy Sąd Ludowy, zgodnie z przepisami paragrafu I artykułu 136 Kodeksu Postępowania Karnego Chińskiej Republiki Ludowej, ogłosił  dnia 27 lipca 1990 roku, co następuje:

Apelacja wniesiona przez oskarżonego Zhang Guoronga jest oddalona, a wyrok pierwszej instancji utrzymany w mocy.

Wyższy Sąd Ludowy, zgodnie z przepisami artykułu 144 Kodeksu Postępowania Karnego, skierował do Najwyższego Sądu Ludowego sprawę skazania Zhang Guoronga na śmierć i pozbawienie praw publicznych na zawsze do zaopiniowania.

Najwyższy Sąd Ludowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy ostatecznie uznał, że oskarżony Zhang Guorong wykorzystał piastowany urząd do żądania i otrzymywania łapówek, co podlega pod czyn przyjmowania łapówek. Otrzymana kwota przez Zhang Guoronga jest znacznej wartości, a okoliczności sprawy nadzwyczaj szkodliwe, stąd powinien on być ukarany surowo, zgodnie z prawem. Najwyższy Sąd Ludowy, w orzeczeniu z 16 sierpnia 1990 roku podaje, co następuje:

Uznaje się, zgodnie z procedurą karną Wysokiego Sądu Ludowego Prowincji Hubei powinność do wymierzenia pierwotnej kary, skazującej oskarżonego Zhang Guoronga na śmierć za przestępstwo przyjęcia łapówki i pozbawienie praw publicznych na zawsze."

 

Źródła: 86148.com/englishlaw; nytimes.com

do góry