Nawigacja

Hercule III Programme (2014-2020)

22.12.2023 Hercule III Programme

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowiła wspólnotowy program działań związany z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć finansowych, korupcji i wszelkich innych nielegalnym działań naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. ustanowiony został program - Hercule III na lata 2014 – 2020 jako kontynuacja Programu Hercule II - na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Program obejmuje współpracę pomiędzy Komisją Europejską, reprezentowaną przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), a właściwymi organami państw członkowskich oraz innymi instytucjami i organami Unii Europejskiej.

 

Celem programu Hercule III jest zapewnienie wystandaryzowanego poziomu ochrony
w państwach członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej. Działania w ramach programu obejmują zapewnienie wsparcia technicznego i operacyjnego organom ścigania w państwach członkowskich w walce przeciwko przestępczości transgranicznej oraz działalności w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

W następstwie pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie w dniu 10 grudnia 2020 roku w ramach Hercule III Programme (2014-2020) zawarto umowę nr 101012325 pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Komisją Europejską, reprezentowaną przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, w przedmiocie dofinansowania Projektu pod nazwą Integration of Digital Forensics, Investigation & Analysis Networks (IDFIAN).

 

Przedmiot dofinansowania obejmował wdrożenie elementów koncepcji kompleksowej integracji środowisk: informatyki kryminalistycznej, analizy kryminalnej i kompetencji dochodzeniowo-śledczych. Kluczowym elementem tego działania była rozbudowa zaplecza technicznego i modernizacja sieci informatycznych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

 

Poziom dofinansowania uzyskany z budżetu Unii Europejskiej powiększony udziałem środków pochodzących z budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pozwolił na realizację przedsięwzięć projektowych, w szczególności:

 1. zakup specjalistycznego sprzętu, w tym wysokowydajnych serwerów obliczeniowych oraz zarządzalnych przełączników sieciowych - na rzecz jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizujących zadania dochodzeniowo-śledcze w celu  ścigania sprawców przestępstw oraz jednostek analityczno-informacyjnych w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządowych oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państw,
 2. zakup specjalistycznych usług szkoleniowych z najnowszych technologii informatycznych dedykowany dla kadry realizującej czynności w zakresie informatyki kryminalistycznej i śledczej.

 

Zaplecze techniczne będące przedmiotem dofinansowania, stanowi potencjał możliwości podlegający dalszemu rozwojowi w projektach badawczo-rozwojowych, prowadzonych  przez Centralne Laboratorium Informatyki Kryminalistycznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego we współpracy z polskimi uczelniami oraz Agencją Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania.

Główne obszary badań obejmują wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, w tym:

 1. rozpoznawaniu obrazów,
 2. kategoryzacji dokumentów,
 3. transkrypcji dźwięku na tekst,
 4. analizy języka naturalnego (NLP),
 5. wykrywaniu anomalii w przelewach finansowych.

 

Działalność w projekcie Integration of Digital Forensics, Investigation & Analysis Networks, od etapu założeń projektowych, poprzez jego realizację, do etapu  implementacji rozwiązań technicznych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, została zaprezentowana na międzynarodowych konferencjach:

 • Technical Aspects of Digital Crime (czerwiec 2022, Gdynia),
 • Criminal Intelligence - New Trends in Analysis (wrzesień 2022, Kraków),
 • Law Enforcement Analysis of the Future (październik 2022, Warszawa),
 • Criminal Intelligence - New Trends in Analysis (wrzesień 2023, Kraków).

 

 

Porozumienie Finansowe nr 101012325 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Program: Hercule III Programme (2014-2020)

Akcja: Technical Assistance (wsparcie techniczne)

Całkowita wartość projektu: 496 781,15 EUR

Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

do góry