Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dobre praktyki

11.09.2014 Wzmocnienie działań antykorupcyjnych w Służbie Celnej

11.09.2014

2 września br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące funkcjonowania Służby Celnej przewidują m.in. wzmocnienie działań antykorupcyjnych i zapobieganie nepotyzmowi.

Jak informuje Kancelaria Premiera, podstawowe cele projektowanych zmian to wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania oraz zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu zasobów kadrowych Służby Celnej i administracji podatkowej (urzędów i izb skarbowych). Według Ministerstwa Finansów, wprowadzone zmiany w znacznym stopniu usprawnią oraz poprawią funkcjonowanie służby celnej i administracji podatkowej. Tym samym nowelizacja ustawy skutkować będzie poprawą jakości oferowanych usług oraz wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorców i obywateli, mających kontakt z tymi urzędami.

W zakresie funkcjonowania Służby Celnej w obszarze działań antykorupcyjnych i zapobiegania nepotyzmowi zmiany przewidują m.in. objęcie badaniem psychofizjologicznym funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w celnych oddziałach granicznych oraz funkcjonariuszy przewidywanych do takiej służby, mających na celu potwierdzenie posiadania przez nich cech osobowości, zmniejszających ryzyko podatności na korupcję.

Dodatkowo wprowadzono zakaz korzystania z prywatnych środków łączności (telefonów, laptopów, tabletów) przez funkcjonariuszy celnych oddziałów granicznych będących na służbie. Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie sytuacji, w których funkcjonariusze celni mogą poinformować nieuprawnione osoby o działaniach służbowych, a w ich następstwie czerpać korzyści z zajmowanego stanowiska.

Nowelizacja ustawy nakłada także na funkcjonariuszy celnych i osoby zatrudnione w Służbie Celnej obowiązek składania informacji o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych oraz osób prowadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe. Takie rozwiązanie ma sprzyjać przeciwdziałaniu nepotyzmowi, eliminowaniu podejrzeń o brak bezstronności i obiektywizmu w działaniach służbowych oraz ograniczeniu wykorzystywania stanowisk do protegowania i faworyzowania członków rodziny.

Większość przyjętych ustawą zmian ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Źródła: premier.gov.pl, mf.gov.pl

Opublikowano w dniu 10.09.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry