Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wniosek o odwołanie wicemarszałka

Kontrola Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zakończyła się wnioskiem o odwołanie ze stanowiska. Powodem jest naruszenie tzw. ustawy antykorupcyjnej.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od 20 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. kontrolę przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Postępowanie obejmowało lata 2008-2012.

Zgodnie z wynikami kontroli Wicemarszałek w trakcie pełnienia funkcji jednocześnie był członkiem zarządu - prezesem jednej z poznańskich spółek. Agenci CBA ustalili, że posiadał również 50% kapitału zakładowego, a od lipca do grudnia 2012 r. ponad 30% kapitału zakładowego innej poznańskiej spółki. Wicemarszałek złamał tym samym ustawę antykorupcyjną.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA przesłało do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielopolskiego wniosek o odwołanie Wicemarszałka z zajmowanego stanowiska.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne -osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

  1. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
  2. być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
  3. być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
  4. być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;
  5. posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;
  6. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza członek zarządu województwa lub powiatu, skarbnik województwa, powiatu lub gminy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie odwołania.

 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBAZobacz artykuł na stronie CBA

do góry