Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole CBA

Dwie kontrole, dwa wnioski o odwołanie.

Agenci CBA przeprowadzili od 8 maja do 8 listopada 2012 roku kontrolę przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej przez Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postępowanie obejmowało lata 2007-2012. W trakcie kontroli ustalono, że Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej figuruje równocześnie w dokumentach rejestrowych poznańskiej spółki jako osoba posiadająca połowę udziałów oraz będąca formalnie prezesem zarządu. Tym samym naruszył zakaz, o którym mowa w art. 4 ustawy antykorupcyjnej. Biuro przesłało wniosek o odwołanie Dyrektora z zajmowanego stanowiska. Marszałek Województwa Podlaskiego ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji.

Agenci CBA przeprowadzili także kontrolę przestrzegania przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego przepisów art. 4 pkt. 2 ustawy antykorupcyjnej oraz art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Postępowanie obejmowało lata 2011-2012 i trwało od 6 listopada do 21 grudnia 2012 roku.

W porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w sferze prywatnej, pracownicy samorządowi podlegają pewnym zakazom w zakresie podejmowania zajęć dodatkowych. Zgodnie z art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

W trakcie kontroli agenci CBA ustalili, że Członek Zarządu Województwa Podlaskiego naruszył przepis ustawy o pracownikach samorządowych. Chodzi o to, że zawarł umowy o dzieło z lokalnym stowarzyszeniem oraz spółką, na rzecz których następnie podpisał dofinansowanie jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdaniem agentów CBA, spowodowało to, że znalazł się w sytuacji konfliktu interesów i naruszył tym samym art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami CBA skierowało do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego wniosek o odwołanie Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

Zgodnie z prawem w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego zakazu pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie rozwiązać z pracownikiem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, stosunek pracy lub odwołać go ze stanowiska.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry