Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty CBA

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kierownicy ZOZ-ów pod lupą CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło cztery kolejne kontrole dotyczące przestrzegania przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej przez dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej z województwa lubelskiego. Postępowania zakończyły się wnioskami o ich odwołanie.

Agenci CBA sprawdzali przestrzeganie przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej przez dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Woli Uhruskiej, Puchaczowie i Trawnikach. Okazało się, że wszyscy naruszyli przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Będąc dyrektorami ZOZ-ów prowadzili jednocześnie działalność gospodarczą - indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie.

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało już wnioski o odwołanie dyrektorów z zajmowanych stanowisk. Stosowne dokumenty przesłano do Starosty Hrubieszowa oraz Wójtów Gmin Wola Uhruska, Puchaczów i Trawniki.

Osoby kierujące publicznymi  Zakładami Opieki Zdrowotnej są osobami pełniącymi funkcje publiczne. Zgodnie z ,,ustawą antykorupcyjną” w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia tej funkcji nie mogą:

  • być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
  • być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
  • być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
  • być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
  • posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,
  • prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.


Centralne Biuro Antykorupcyjne przypomina, że osoby te obowiązane są w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności albo zbyć udziały lub akcje.

Organy samorządu terytorialnego (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, marszałkowie), do których osoby kierujące publicznymi ZOZ -ami składają oświadczenia majątkowe powinny analizować i weryfikować zawarte w tych oświadczeniach informacje również pod kątem przestrzegania ustawy antykorupcyjnej.


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry