Nawigacja

na świecie

LIBERIA - Liberia Anti-Corruption Commission

Rząd Liberii działający pod przywództwem prezydent Ellen Johnson-Sirleaf, uznając  korupcję za  wroga publicznego numer jeden przyjął strategię antykorupcyjną, w następstwie czego 28 sierpnia 2008 roku  powołano  autonomiczną i niezależną Komisję Antykorupcyjną, funkcjonującą pod nazwą Antykorupcyjna Komisja Liberii (Liberia Anti-Corruption Commission - LACC).

Ustawa, na mocy której powołano do istnienia Komisję, nadaje jej szerokie upoważnienie i funkcje do implementacji odpowiednich środków, podejmowania działań  wykrywczych oraz nastawionych na przeciwdziałanie korupcji zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, a także działań edukacyjnych mających uświadamiać złe konsekwencje korupcji oraz korzyści wynikające z jej zwalczania.

Rola oraz główne cele Komisji są następujące:

  • Zapewnianie skoordynowanej, konsekwentnej, efektywnej, rozsądnej i trwałej walki z korupcją;
  • Promowanie przejrzystości, odpowiedzialności, uczciwości oraz dostępu do informacji na wszystkich szczeblach społeczeństwa w walce z korupcją;
  • Promowanie pełnego i efektywnego uczestnictwa Liberyjczyków oraz innych podmiotów w walce z korupcją;
  • Zaangażowanie i współpraca z obywatelami Liberii, rządem, sektorem biznesu, edukacji oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w walce z korupcją;
  • Zapewnianie rządowych i pozarządowych struktur dla efektywnego uczestnictwa, współpracy, monitorowania, oceny oraz rewizji podejmowanych w zakresie zapobiegania korupcji działań;
  • Zwalczanie kultury bezkarności, która ogarnęła Liberię poprzez sprawiedliwy i jednocześnie skuteczny system wymierzania kar;
  • Zapewnienie, że sprawy i dochodzenia korupcyjne prowadzone są uczciwie, skutecznie i wydajnie oraz, że są wolne od wpływów politycznych;
  • Sprzyjanie zwiększaniu świadomości społecznej dotyczącej pośrednich i bezpośrednich kosztów korupcji wynikających dla społeczeństwa oraz roli każdego obywatela w walce z korupcją;
  • Zapewnianie skutecznej kontroli walki z korupcją poprzez organy nadzorcze oraz odpowiednie mechanizmy obejmujące spójny udział społeczeństwa.

W skład Komisji wchodzi pięciu członków, określanych mianem Komisarzy. Jeden z nich pełni funkcję Przewodniczącego Wykonawczego, kolejny Wiceprzewodniczącego. Nominowani są oraz następnie ustanawiani przez prezydenta Liberii, po zatwierdzeniu przez Senat Liberii. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący wybierani są na pięcioletnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru na jedną również pięcioletnią kadencję. Pozostali Komisarze ustanawiani są na kadencje: 4-letnią, 3-letnią oraz 2-letnią

W skład Komisji wchodzi Sekretariat, na czele którego stoi Dyrektor Wykonawczy zatrudniany przez Komisję. Sekretariat składa się z trzech pionów: administracyjnego, egzekwowania i ścigania oraz edukacji i prewencji.

Siedziba Komisji znajduje się w stolicy Liberii - Monrowii.

Liberia Anti-corruption Commission - LACC

 

 

do góry