Nawigacja

na świecie

CYPR – Organ ds. Koordynacji Walki z Korupcją

Funkcjonującą na Cyprze instytucją, w której kompetencjach leży organizowanie przeciwdziałania korupcji jest Organ ds. Koordynacji Walki z Korupcją (z ang. Coordinating Body Against Corruption). Ustanowiony został on decyzją Rady Ministrów z kwietnia 2003 roku.

W skład Organu wchodzą osoby piastujące następujące stanowiska:

  • Zastępcy Prokuratora Generalnego, który kieruje jego pracami,
  • przedstawiciela Republiki Cypru przy GRECO,
  • ministra sprawiedliwości,
  • przewodniczącego parlamentarnej komisji prawnej,
  • przewodniczącego parlamentarnej komisji ds. instytucji i wartości,
  • przewodniczącego cypryjskiej izby adwokackiej,
  • dyrektora Instytutu Biegłych Rewidentów Księgowych,
  • Głównego Audytora,
  • przedstawiciela policji.


Do jego zadań należy ocena i analiza obowiązujących rozwiązań prawnych służących zapobieganiu korupcji, a następnie na bazie dokonanej ewaluacji, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, przyjęcie nowych rozwiązań, jak również proponowanie dalszych działań. Formułowane propozycje mają brać pod uwagę światowe standardy i trendy. Organ ponadto zobligowany jest do prowadzenia działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społecznej z zakresu zagrożeń korupcyjnych oraz promocji współpracy sektorów publicznego i prywatnego w dziedzinie zapobiegania i zwalczania tego zjawiska.

Ocenie Organu podlegają takie dziedziny, jak stanowione prawo, finansowanie partii politycznych, regulacje obowiązujące w policji czy w administracji publicznej. Uprawniony jest on nie tylko do proponowania doraźnych działań, ale również do opracowywania całościowych strategii antykorupcyjnych oraz przedkładania projektów miękkich regulacji w postaci kodeksów etyki.

Posiedzenia instytucji odbywają się raz na 2 miesiące. Ze swojej pracy zobowiązana jest ona do corocznego przedstawienia Radzie Ministrów sprawozdania.

do góry