Nawigacja

na świecie

MADAGASKAR - Bureau indépendant anti-corruption

Instytucją antykorupcyjną działającą na Madagaskarze jest Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), czyli Niezależne Biuro Antykorupcyjne.Powołane zostało w 2004 r., by poprzez powzięcie środkówprewencyjnych, ściganie karne oraz edukację społeczeństwa stanowić głównyorgan implementacji krajowej strategii antykorupcyjnej.

Biuro działa na podstawie ustawy antykorupcyjnej z września 2004r. Nakłada ona na nie 3 podstawowe zadania: prewencję, zwalczanie i edukację. Ponadto Biuro odpowiada także za realizację krajowej strategii antykorupcyjnej. BIANCO podlega prezydentowi kraju, to on wyznacza osobę mającą piastować stanowisko dyrektora, zaś nadzór nad jego działalnością sprawuje funkcjonująca przy prezydencie Komisja Ochrony Praworządności.

Działalność prewencyjna polega na identyfikowaniu w obowiązującym prawie zarówno przepisów, jak i luk prawnych, które mogą sprzyjać zaistnieniu korupcji. Następnie formułowane są propozycje reform usuwających zdefiniowane czynniki korupcjogenne. Biuro służy również radą i szkoli instytucje państwowe oraz funkcjonariuszy publicznych w zakresie sposobów zapobiegania korupcji.

Aktywność edukacyjna ogniskuje się wokół przeprowadzanych cyklicznie kampanii społecznych, mających uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenia płynące z przestępczości korupcyjnej oraz mobilizować je do walki z nią.

Działania dochodzeniowo-śledcze, mające prowadzić do wykrycia przypadków korupcji, prowadzone są głównie na podstawie doniesień złożonych do Biura. Po zebraniu wystarczającego materiału dowodowego sprawy przekazywane są do prokuratury w celu podjęcia dalszych kroków.

Aby umożliwić BIANCO należyte wypełnianie powierzonych mu zadań, ustawodawca wyposażył je w uprawnienia szersze od tych, jakimi dysponuje policja. Funkcjonariusze Biura cieszą się immunitetem w wykonywaniu swoich zadań. Przyznano im również prawo wystawiania własnych nakazów rewizji, niezależnie od sądów i bez ich zgody, wymaganej w przypadku innych instytucji. Niezależność Biura wyraża się także w braku podległości prokuraturze czy innym instytucjom państwa.

Siedziba BIANCO mieści się w Antananarywie, stolicy Madagaskaru.

Bureau indépendant anti-corruption

do góry