Nawigacja

na świecie

MALTA - Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni

Instytucją antykorupcyjną funkcjonującą na Malcie jest Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (Stała Komisja Przeciwdziałania Korupcji).Powołano ją do życia ustawą o Stałej Komisji Przeciwdziałania Korupcji z 1988 r.

W wykonywaniu swoich funkcji Komisja cieszy się niezależnością od jakiejkolwiek instytucji czy ciała, co dodatkowo ma umacniać przepis nakazujący pokrywanie kosztów jej funkcjonowania ze skarbu państwa.

Ustawa wyznaczyła Komisji następujące funkcje:

  • rozpatrywanie działalności podejrzewanej lub której zarzuca się korupcyjny charakter oraz wszczynanie szczegółowego dochodzenia w przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń;
  • badanie sprawowania funkcji przez urzędników państwowych, włącznie
  • z premierem, oraz przedstawicieli parlamentu, którzy w opinii Komisji mogą być skorumpowani, mogą być powiązani z korupcją lub mogą sprzyjać działalności korupcyjnej;
  • badanie działalności każdej osoby, której powierzono funkcję wiążącą się z administrowaniem spółką lub innym podmiotem, w którym władze centralne, lokalne bądź inne organy statutowe są większościowym udziałowcem lub sprawują faktyczną kontrolę, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że działalność ta może mieć korupcyjny charakter lub mieć związek z korupcją albo jej sprzyjać;
  • badanie procedur obowiązujących w instytucjach centralnych, lokalnych, ciałach statutowych lub innych organach, w których państwo jest większościowym udziałowcem lub sprawuje faktyczną kontrolę, aby wykryć procedury sprzyjające korupcji oraz aby zaproponować ich zmianę;
  • służenie radą i pomocą ministrom oraz innym osobom administrującym instytucjami rządowymi i innymi organami, w których państwo jest większościowym udziałowcem lub sprawuje faktyczną kontrolę, w sprawach zwalczania i zapobiegania korupcji.

W kwestii pierwszych 4 funkcji, w przypadku wykrycia praktyk korupcyjnych, Komisja składa z nich raport ministrowi sprawiedliwości.

Śledztwa wszczyna Komisja z własnej inicjatywy lub po zawiadomieniu złożonym przez jakąkolwiek osobę, pod warunkiem, że powtórzy je ona pod przysięgą. Wszczynane śledztwa mogą dotyczyć czynów, które miały miejsce do 5 lat wstecz, oraz czynów, które miały miejsce do 12 lat przed wejściem w życie ustawy o Stałej Komisji Przeciwdziałania Korupcji, jednak przed upłynięciem 5 lat po wejściu ustawy w życie. Uprawniona jest ona do wzywania świadków, wnoszenia o udostępnienie akt i innej dokumentacji oraz wsparcia policji, jeśli uzna to za stosowne. Jeśli w trakcie postępowania Komisja wykryje działanie lub zaniechanie, które może pozostawać w związku z aktem korupcji, postępowanie może prowadzić także w ich wypadku.

W skład Komisji wchodzi przewodniczący oraz 2 członków, wyznaczanych na stanowiska przez prezydenta za zgodą premiera po konsultacjach z przywódcą opozycji. Ich kadencja wynosi 5 lat i przez ten okres nie mogą być z zajmowanych stanowisk usunięci, za wyjątkiem niemożności sprawowania swoich funkcji. Komisja ma do dyspozycji sekretarza oraz taki personel, jaki uzna za niezbędny do wykonywania ustawowych zadań. Są oni wyznaczani przez premiera. Ponadto na wniosek Komisji premier może wyznaczyć konsultantów służących jej radą.

Siedziba Komisji znajduje się w stolicy Malty, Valettcie.


Źródło:  http://www.mjha.gov.mt

do góry