Nawigacja

w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN jako wynik konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych w związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył KPK na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6 PR (2002-2006) i obecnego 7 PR (2007-2013).

Wszystkie działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu, jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R*.

Do zadań KPK należy:

 • prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, promocyjnej i eksperckiej, przyczyniającej się do pogłębienia europejskiej współpracy badawczej oraz integracji polskiego i europejskiego sektora badawczo-rozwojowego oraz gospodarczego;
 • wspieranie rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, integracji środowisk gospodarczych i naukowych, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw;
 • wspieranie rozwoju i integracji polskiego sektora B+R w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim;
 • wspieranie rozwoju kadr naukowych;
 • promocja Polski na arenie europejskiej, wzmacnianie współpracy zagranicznej i międzynarodowej pozycji Polski;
 • prowadzenie działalności eksperckiej wspomagającej władze publiczne w zakresie Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
 • promocja Europejskiej Przestrzeni Badawczej i inicjatyw europejskich w dziedzinie badań, rozwoju technologii i innowacji;
 • koordynacja działań i współpraca z siecią regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych.

Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej. Zajmuje się on następującymi programami i instrumentami związanymi z budową Europejskiej Przestrzeni Badawczej:

 • 7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji UE (7 PR);
 • Program Euratom;
 • Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC);
 • Europejska Rada Badań (ERC);
 • Centrum Informacji dla Naukowców;
 • Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP);
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali;
 • Europejskie i Polskie Platformy Technologiczne;
 • Wspólne Inicjatywy Technologiczne (JTI).

Działalność od 1999 roku, jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowe środki na wspieranie udziału polskich instytucji w programach europejskich są pozyskiwane w wyniku realizowania, wspólnie z punktami kontaktowymi innych krajów, projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Dają one możliwość organizowania międzynarodowych konferencji i warsztatów, zapraszania ekspertów zagranicznych, promocji polskiego potencjału badawczego za granicą, a także są źródłem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i realizacji projektów.

*Badania i Rozwój - termin używany w badaniach marketingowych, rozwojowych i strategicznych przedsiębiorstw

 

 

 

Krajowy Punkt Kontaktowy RP Horyzont Europa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

do góry